اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
9 بهمن 1399 ، ‏ ۱۲:۱۵ ham****** ۲۲٬۶۵۲ تومان کارت به کارت
8 بهمن 1399 ، ‏ ۸:۴۵ Ali****** ۱۴۳٬۰۰۵ تومان کارت به کارت
7 بهمن 1399 ، ‏ ۷:۵۲ fat****** ۱۱٬۷۶۷ تومان کارت به کارت
6 بهمن 1399 ، ‏ ۱۷:۲۷ mar****** ۱۰۰٬۷۸۸ تومان شبا (بین بانکی)
6 بهمن 1399 ، ‏ ۱۳:۴۷ sar****** ۱۰۴٬۳۸۷ تومان کارت به کارت
5 بهمن 1399 ، ‏ ۲۰:۳۲ Ali****** ۱۹٬۱۵۷ تومان کارت به کارت
4 بهمن 1399 ، ‏ ۱۹:۴۴ soh****** ۶۹۸٬۹۲۶ تومان کارت به کارت
4 بهمن 1399 ، ‏ ۹:۵۶ Ali****** ۲۹۶٬۸۱۹ تومان کارت به کارت
2 بهمن 1399 ، ‏ ۸:۰۳ Ali****** ۳۳۴٬۷۳۱ تومان کارت به کارت
29 دی 1399 ، ‏ ۱۰:۲۹ mar****** ۷۹٬۹۹۴ تومان شبا (بین بانکی)
28 دی 1399 ، ‏ ۲۰:۴۴ Jav****** ۷۵٬۵۵۴ تومان کارت به کارت
28 دی 1399 ، ‏ ۱۴:۴۳ sta****** ۱۲۰٬۶۸۴ تومان کارت به کارت
27 دی 1399 ، ‏ ۱۸:۳۶ soh****** ۱٬۸۵۰٬۲۱۱ تومان کارت به کارت
25 دی 1399 ، ‏ ۷:۳۶ Ali****** ۳۰٬۸۵۰ تومان کارت به کارت
23 دی 1399 ، ‏ ۱۴:۴۱ rhf****** ۱۴٬۲۵۲ تومان کارت به کارت
23 دی 1399 ، ‏ ۷:۳۶ mar****** ۲۵٬۲۲۷ تومان شبا (بین بانکی)
21 دی 1399 ، ‏ ۱۱:۰۴ mil****** ۲۰٬۳۸۹ تومان کارت به کارت
10 دی 1399 ، ‏ ۸:۲۴ Ali****** ۲۵۱٬۵۰۳ تومان کارت به کارت
9 دی 1399 ، ‏ ۱۸:۱۳ Ali****** ۲۵٬۰۸۱ تومان کارت به کارت
4 دی 1399 ، ‏ ۱۴:۲۱ mil****** ۱۳٬۵۹۸ تومان کارت به کارت