اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
12 اسفند 1402 ، ‏ ۱۱:۳۱ san****** ۵۴٬۳۶۶ تومان شبا (بین بانکی)
11 اسفند 1402 ، ‏ ۲۱:۴۱ 108****** ۴۷۴٬۹۳۰ تومان کارت به کارت
10 اسفند 1402 ، ‏ ۱۶:۵۱ Nim****** ۲۰٬۷۷۰ تومان کارت به کارت
8 اسفند 1402 ، ‏ ۱۵:۴۲ fat****** ۲۱۰٬۶۶۶ تومان کارت به کارت
8 اسفند 1402 ، ‏ ۱۴:۲۰ Ali****** ۴۶٬۱۰۴ تومان کارت به کارت
8 اسفند 1402 ، ‏ ۰:۴۹ mar****** ۵۷٬۷۳۲ تومان کارت به کارت
7 اسفند 1402 ، ‏ ۵:۲۱ maz****** ۱۰٬۱۵۲ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1402 ، ‏ ۱۸:۰۹ jav****** ۱۰٬۷۲۰ تومان شبا (بین بانکی)
6 اسفند 1402 ، ‏ ۱۳:۳۶ des****** ۱۲٬۷۴۴ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1402 ، ‏ ۱۱:۴۱ moh****** ۱۰٬۷۴۲ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1402 ، ‏ ۹:۴۶ has****** ۱۶۳٬۵۲۲ تومان شبا (بین بانکی)
6 اسفند 1402 ، ‏ ۹:۴۰ san****** ۴۲٬۴۷۴ تومان شبا (بین بانکی)
6 اسفند 1402 ، ‏ ۷:۰۱ TAH****** ۴۳٬۴۶۲ تومان کارت به کارت
5 اسفند 1402 ، ‏ ۲۳:۳۵ Abo****** ۶۲٬۹۲۲ تومان کارت به کارت
4 اسفند 1402 ، ‏ ۲۲:۴۶ 108****** ۳۷۹٬۲۷۸ تومان کارت به کارت
4 اسفند 1402 ، ‏ ۲۰:۱۳ Hea****** ۱۰٬۰۲۸ تومان کارت به کارت
4 اسفند 1402 ، ‏ ۱۷:۲۳ m13****** ۱۸٬۲۲۰ تومان کارت به کارت
1 اسفند 1402 ، ‏ ۱۹:۰۰ Emi****** ۱۲۵٬۵۲۲ تومان کارت به کارت
30 بهمن 1402 ، ‏ ۲۰:۲۱ Rez****** ۶۸٬۰۷۰ تومان کارت به کارت
30 بهمن 1402 ، ‏ ۱۹:۵۷ dwd****** ۱۰٬۹۳۶ تومان شبا (بین بانکی)