اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
29 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۱۱:۱۰ des****** ۱۶٬۰۶۴ تومان کارت به کارت
29 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۱۰:۴۱ san****** ۳۲٬۹۰۴ تومان شبا (بین بانکی)
28 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۲۱:۳۶ 108****** ۳۸۰٬۰۵۲ تومان کارت به کارت
28 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۱۶:۴۴ soh****** ۳۵۶٬۸۶۴ تومان کارت به کارت
28 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۱۲:۲۰ moh****** ۱۱٬۶۱۰ تومان کارت به کارت
25 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۲۰:۲۵ yas****** ۱۱۰٬۴۸۸ تومان کارت به کارت
25 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۱۹:۵۷ mar****** ۳۴٬۱۶۶ تومان کارت به کارت
25 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۱۲:۱۱ yen****** ۲۸٬۶۰۴ تومان کارت به کارت
24 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۱۰:۰۲ san****** ۵۰٬۰۷۶ تومان شبا (بین بانکی)
23 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۰:۳۲ Abo****** ۱۳۴٬۵۷۲ تومان کارت به کارت
22 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۲۱:۲۲ Rez****** ۳۳٬۹۷۸ تومان کارت به کارت
22 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۱۷:۵۳ EAD****** ۳۹٬۰۰۴ تومان کارت به کارت
22 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۱۲:۰۶ run****** ۳۹٬۲۹۶ تومان کارت به کارت
21 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۲۳:۳۹ 108****** ۴۰۱٬۷۰۶ تومان کارت به کارت
20 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۲۰:۴۰ Lib****** ۱۵٬۸۵۰ تومان کارت به کارت
20 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۱۲:۴۲ Dea****** ۱۹۶٬۳۲۸ تومان کارت به کارت
19 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۱۱:۵۹ mil****** ۳۶٬۹۰۴ تومان کارت به کارت
18 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۱۹:۲۶ mar****** ۳۲٬۰۴۴ تومان کارت به کارت
18 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۰:۰۳ ha8****** ۳۰٬۴۲۴ تومان کارت به کارت
17 اردیبهشت 1403 ، ‏ ۲۳:۴۴ soh****** ۲۲۵٬۸۱۸ تومان کارت به کارت