اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
12 آذر 1402 ، ‏ ۱۸:۱۴ Abo****** ۹۰٬۷۸۶ تومان کارت به کارت
11 آذر 1402 ، ‏ ۲۰:۰۴ soh****** ۳۳۲٬۶۳۴ تومان کارت به کارت
11 آذر 1402 ، ‏ ۱۲:۱۳ san****** ۳۴٬۲۴۶ تومان شبا (بین بانکی)
10 آذر 1402 ، ‏ ۲۲:۰۹ Rah****** ۵۹٬۶۰۲ تومان شبا (بین بانکی)
10 آذر 1402 ، ‏ ۲۱:۲۴ 108****** ۲۵۶٬۴۴۵ تومان کارت به کارت
10 آذر 1402 ، ‏ ۱۵:۴۶ abb****** ۱۲٬۷۱۰ تومان شبا (بین بانکی)
10 آذر 1402 ، ‏ ۱۴:۴۶ 102****** ۲۸٬۹۷۲ تومان کارت به کارت
9 آذر 1402 ، ‏ ۱۴:۱۲ par****** ۲۰۵٬۶۱۴ تومان کارت به کارت
8 آذر 1402 ، ‏ ۱۴:۳۳ far****** ۱۵٬۰۴۲ تومان کارت به کارت
8 آذر 1402 ، ‏ ۱۴:۲۳ jav****** ۱۶٬۵۵۴ تومان شبا (بین بانکی)
7 آذر 1402 ، ‏ ۱۴:۳۲ EAD****** ۱۲۲٬۱۵۲ تومان کارت به کارت
6 آذر 1402 ، ‏ ۱۷:۴۷ mar****** ۹۶٬۰۰۶ تومان کارت به کارت
4 آذر 1402 ، ‏ ۲۲:۵۷ Abo****** ۸۶٬۱۳۰ تومان کارت به کارت
4 آذر 1402 ، ‏ ۲۱:۱۲ soh****** ۳۲۶٬۴۵۸ تومان کارت به کارت
4 آذر 1402 ، ‏ ۱۵:۱۲ tin****** ۱۴۳٬۹۰۳ تومان کارت به کارت
4 آذر 1402 ، ‏ ۹:۴۳ san****** ۱۷٬۹۱۴ تومان شبا (بین بانکی)
3 آذر 1402 ، ‏ ۲۱:۰۳ 108****** ۳۲۶٬۵۱۵ تومان کارت به کارت
3 آذر 1402 ، ‏ ۱۳:۲۳ run****** ۹۹٬۴۲۸ تومان کارت به کارت
2 آذر 1402 ، ‏ ۱۸:۵۹ yen****** ۴۵٬۶۱۴ تومان کارت به کارت
1 آذر 1402 ، ‏ ۱۹:۴۶ abb****** ۱۵٬۱۵۶ تومان شبا (بین بانکی)