اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
۲۰۲۱/۶/۱۴،‏ ۰:۱۴ Rez****** ۱۳٬۰۰۷ تومان شبا ( بین بانکی )
۲۰۲۱/۶/۱۳،‏ ۲۱:۲۵ mar****** ۱۰۰٬۲۱۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۳،‏ ۲۱:۰۶ ali****** ۴۲٬۰۸۲ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۳،‏ ۱۳:۴۸ 104****** ۱۰٬۷۹۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۳،‏ ۱۳:۲۵ Mov****** ۱۰٬۵۴۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۳،‏ ۸:۴۴ Par****** ۱۳۹٬۲۹۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۲،‏ ۲۰:۵۷ ali****** ۳۳٬۲۱۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۲،‏ ۱۳:۲۶ Ali****** ۶۴٬۶۱۰ تومان شبا ( بین بانکی )
۲۰۲۱/۶/۱۲،‏ ۱۰:۲۱ yoo****** ۱۳۸٬۷۶۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۱،‏ ۲۲:۳۴ ali****** ۴۲٬۰۶۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۱،‏ ۱۳:۵۳ es1****** ۱۵٬۴۱۹ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۰،‏ ۲۲:۳۴ ali****** ۴۴٬۳۴۹ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۰،‏ ۱۵:۳۹ 104****** ۱۴٬۶۹۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۱۰،‏ ۱۱:۳۷ nas****** ۱۰٬۱۴۶ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۹،‏ ۲۳:۲۷ ami****** ۱۶٬۳۵۵ تومان شبا ( بین بانکی )
۲۰۲۱/۶/۹،‏ ۱۹:۱۶ ali****** ۷۲٬۸۴۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۸،‏ ۱۱:۳۵ yoo****** ۱۲۴٬۶۰۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۸،‏ ۹:۵۴ ER1****** ۱۰٬۰۰۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۸،‏ ۰:۱۶ Ali****** ۴۹٬۸۳۶ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۶/۷،‏ ۱۹:۱۲ ali****** ۴۰٬۵۳۴ تومان کارت به کارت