اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
30 دی 1400 ، ‏ ۲۱:۵۲ soh****** ۱۸٬۸۷۲ تومان کارت به کارت
30 دی 1400 ، ‏ ۲۰:۵۰ Ami****** ۱۹٬۴۴۶ تومان کارت به کارت
30 دی 1400 ، ‏ ۲۰:۰۵ Mah****** ۱۷۲٬۲۱۳ تومان کارت به کارت
30 دی 1400 ، ‏ ۱۶:۴۴ Meh****** ۴۸٬۹۴۸ تومان کارت به کارت
30 دی 1400 ، ‏ ۱۳:۰۱ luf****** ۵۶٬۳۲۰ تومان کارت به کارت
30 دی 1400 ، ‏ ۱:۰۵ mil****** ۳۱٬۳۹۰ تومان کارت به کارت
29 دی 1400 ، ‏ ۷:۱۶ Dea****** ۲۰۶٬۹۹۶ تومان شبا (بین بانکی)
28 دی 1400 ، ‏ ۲۱:۲۳ Moh****** ۱۱٬۳۶۲ تومان کارت به کارت
28 دی 1400 ، ‏ ۱۸:۵۳ yoo****** ۱۳۳٬۷۷۴ تومان کارت به کارت
28 دی 1400 ، ‏ ۱۱:۳۷ Ada****** ۱۰٬۴۸۰ تومان کارت به کارت
28 دی 1400 ، ‏ ۱۰:۰۰ Pet****** ۱۷۶٬۶۴۳ تومان کارت به کارت
27 دی 1400 ، ‏ ۱۹:۰۳ 106****** ۶۷۴٬۷۷۹ تومان کارت به کارت
27 دی 1400 ، ‏ ۱۵:۰۳ mar****** ۱۷۵٬۷۸۸ تومان کارت به کارت
27 دی 1400 ، ‏ ۱۲:۰۱ Ral****** ۴۳٬۴۱۶ تومان کارت به کارت
27 دی 1400 ، ‏ ۱۰:۱۶ omi****** ۲۰۸٬۹۰۴ تومان شبا (بین بانکی)
27 دی 1400 ، ‏ ۲:۲۲ Moh****** ۱۹٬۰۲۶ تومان کارت به کارت
26 دی 1400 ، ‏ ۱۳:۱۰ 116****** ۱۰٬۷۶۸ تومان کارت به کارت
26 دی 1400 ، ‏ ۹:۵۲ Ali****** ۳۹٬۴۰۰ تومان کارت به کارت
25 دی 1400 ، ‏ ۱۲:۵۲ moh****** ۴۴٬۰۰۶ تومان شبا (بین بانکی)
24 دی 1400 ، ‏ ۲۰:۰۸ Rez****** ۲۵٬۰۲۴ تومان کارت به کارت