اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
21 مرداد 1401 ، ‏ ۱۱:۴۸ ton****** ۴۶٬۴۷۶ تومان کارت به کارت
21 مرداد 1401 ، ‏ ۲:۲۸ moo****** ۵۹۱٬۱۵۰ تومان شبا (بین بانکی)
20 مرداد 1401 ، ‏ ۱۲:۰۷ Ari****** ۱۰۳٬۶۹۸ تومان کارت به کارت
19 مرداد 1401 ، ‏ ۱۲:۲۷ Emi****** ۲۵٬۲۸۴ تومان کارت به کارت
18 مرداد 1401 ، ‏ ۲۰:۳۵ Ali****** ۲۶٬۳۱۶ تومان کارت به کارت
18 مرداد 1401 ، ‏ ۰:۱۳ yen****** ۴۱٬۲۰۸ تومان کارت به کارت
17 مرداد 1401 ، ‏ ۱۹:۲۴ mar****** ۲۹۹٬۱۸۴ تومان کارت به کارت
17 مرداد 1401 ، ‏ ۱۶:۲۳ mrn****** ۱۸٬۷۸۶ تومان شبا (بین بانکی)
16 مرداد 1401 ، ‏ ۱۹:۰۵ Dea****** ۱۴۲٬۸۸۲ تومان شبا (بین بانکی)
16 مرداد 1401 ، ‏ ۱۵:۰۹ lon****** ۴۷٬۸۳۴ تومان کارت به کارت
16 مرداد 1401 ، ‏ ۱۲:۳۱ Ali****** ۳۰۹٬۷۳۸ تومان کارت به کارت
16 مرداد 1401 ، ‏ ۹:۴۹ 104****** ۱۶٬۴۲۴ تومان کارت به کارت
15 مرداد 1401 ، ‏ ۲۳:۲۸ Abo****** ۷۰٬۰۲۲ تومان کارت به کارت
15 مرداد 1401 ، ‏ ۲۲:۲۸ soh****** ۱٬۰۹۰٬۸۹۴ تومان کارت به کارت
15 مرداد 1401 ، ‏ ۱۷:۰۶ 108****** ۴۵۰٬۰۱۲ تومان کارت به کارت
15 مرداد 1401 ، ‏ ۱۲:۲۲ maz****** ۶۵٬۸۱۲ تومان کارت به کارت
14 مرداد 1401 ، ‏ ۲۱:۳۴ Mah****** ۳۳٬۷۷۲ تومان کارت به کارت
14 مرداد 1401 ، ‏ ۲۰:۱۸ ar3****** ۲۵٬۲۴۰ تومان کارت به کارت
13 مرداد 1401 ، ‏ ۱۲:۰۹ Ami****** ۱۱۹٬۲۷۷ تومان کارت به کارت
11 مرداد 1401 ، ‏ ۹:۴۰ ton****** ۱۰۴٬۱۴۴ تومان کارت به کارت