اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
7 بهمن 1401 ، ‏ ۲۳:۱۰ 108****** ۸۲۵٬۱۷۲ تومان کارت به کارت
7 بهمن 1401 ، ‏ ۴:۲۴ 111****** ۵۰٬۸۱۰ تومان کارت به کارت
6 بهمن 1401 ، ‏ ۲۱:۰۷ jav****** ۱۵٬۷۱۴ تومان شبا (بین بانکی)
6 بهمن 1401 ، ‏ ۱۷:۳۹ maz****** ۱۰٬۰۸۰ تومان کارت به کارت
5 بهمن 1401 ، ‏ ۱۱:۱۴ 116****** ۱۰٬۹۱۹ تومان کارت به کارت
4 بهمن 1401 ، ‏ ۱۳:۲۰ Pet****** ۴۴٬۵۲۵ تومان کارت به کارت
4 بهمن 1401 ، ‏ ۲:۰۹ mil****** ۵۱٬۶۸۸ تومان کارت به کارت
4 بهمن 1401 ، ‏ ۰:۳۹ Nim****** ۱۷٬۰۴۹ تومان کارت به کارت
3 بهمن 1401 ، ‏ ۲۱:۵۱ run****** ۲۳٬۹۵۷ تومان کارت به کارت
3 بهمن 1401 ، ‏ ۲۱:۱۴ 100****** ۱۲٬۳۸۴ تومان کارت به کارت
3 بهمن 1401 ، ‏ ۱۲:۳۱ mar****** ۸۵٬۱۲۲ تومان کارت به کارت
2 بهمن 1401 ، ‏ ۶:۴۱ soh****** ۹۷۴٬۸۴۴ تومان کارت به کارت
2 بهمن 1401 ، ‏ ۲:۰۲ dwd****** ۱۰٬۶۵۶ تومان شبا (بین بانکی)
1 بهمن 1401 ، ‏ ۲۳:۲۵ Abo****** ۱۹۳٬۵۶۹ تومان کارت به کارت
30 دی 1401 ، ‏ ۲۱:۰۰ 108****** ۶۸۶٬۱۹۳ تومان کارت به کارت
30 دی 1401 ، ‏ ۱۵:۲۹ yen****** ۴۰٬۰۵۰ تومان کارت به کارت
30 دی 1401 ، ‏ ۱۲:۴۱ maj****** ۱۰٬۹۸۴ تومان شبا (بین بانکی)
29 دی 1401 ، ‏ ۲۱:۳۳ Ali****** ۷۰٬۳۱۷ تومان کارت به کارت
29 دی 1401 ، ‏ ۲۱:۲۵ ros****** ۵۱٬۲۵۵ تومان کارت به کارت
29 دی 1401 ، ‏ ۱۶:۱۹ abb****** ۴۳٬۳۵۳ تومان شبا (بین بانکی)