اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
17 خرداد 1402 ، ‏ ۱۹:۵۵ abb****** ۱۹٬۶۶۶ تومان شبا (بین بانکی)
17 خرداد 1402 ، ‏ ۱۶:۱۷ Ada****** ۱۱٬۲۸۶ تومان کارت به کارت
17 خرداد 1402 ، ‏ ۲:۴۸ yen****** ۳۶٬۲۴۸ تومان کارت به کارت
14 خرداد 1402 ، ‏ ۱۲:۰۵ mar****** ۸۴٬۹۵۸ تومان کارت به کارت
14 خرداد 1402 ، ‏ ۰:۳۳ Abo****** ۱۳۸٬۷۱۴ تومان کارت به کارت
13 خرداد 1402 ، ‏ ۲۳:۲۳ soh****** ۲۶۵٬۳۵۲ تومان کارت به کارت
13 خرداد 1402 ، ‏ ۱۸:۱۵ moh****** ۱۳٬۶۷۶ تومان کارت به کارت
13 خرداد 1402 ، ‏ ۱:۰۳ ram****** ۲۵۵٬۲۸۸ تومان شبا (بین بانکی)
12 خرداد 1402 ، ‏ ۲۲:۲۱ 108****** ۴۷۸٬۰۹۶ تومان کارت به کارت
12 خرداد 1402 ، ‏ ۱۱:۲۵ Ali****** ۱۰٬۰۲۳ تومان کارت به کارت
10 خرداد 1402 ، ‏ ۲۳:۳۰ Emi****** ۵۹٬۴۳۴ تومان کارت به کارت
9 خرداد 1402 ، ‏ ۱۹:۰۰ 110****** ۱۰٬۵۲۸ تومان کارت به کارت
9 خرداد 1402 ، ‏ ۱۶:۲۱ ham****** ۵۸٬۶۸۰ تومان شبا (بین بانکی)
9 خرداد 1402 ، ‏ ۱۱:۳۲ EAD****** ۴۰٬۵۵۰ تومان کارت به کارت
8 خرداد 1402 ، ‏ ۲۲:۴۹ yen****** ۶۱٬۷۹۲ تومان کارت به کارت
8 خرداد 1402 ، ‏ ۱۷:۱۶ Nim****** ۲۰٬۱۶۶ تومان کارت به کارت
8 خرداد 1402 ، ‏ ۳:۲۱ 100****** ۱۱٬۷۹۰ تومان کارت به کارت
8 خرداد 1402 ، ‏ ۰:۰۶ soh****** ۳۹۰٬۵۲۸ تومان کارت به کارت
7 خرداد 1402 ، ‏ ۲۳:۵۵ abb****** ۳۰٬۸۸۶ تومان شبا (بین بانکی)
7 خرداد 1402 ، ‏ ۰:۱۸ Abo****** ۱۳۲٬۷۹۰ تومان کارت به کارت