اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
13 مرداد 1400 Mos****** ۱۷٬۰۵۹ تومان شبا ( بین بانکی )
12 مرداد 1400 Sin****** ۷۵٬۴۹۰ تومان کارت به کارت
12 مرداد 1400 ali****** ۳۳۹٬۴۱۳ تومان کارت به کارت
12 مرداد 1400 yoo****** ۱۲۸٬۴۱۶ تومان کارت به کارت
10 مرداد 1400 Apa****** ۷۲٬۴۴۸ تومان کارت به کارت
10 مرداد 1400 mar****** ۲۲۰٬۶۱۶ تومان کارت به کارت
9 مرداد 1400 Ada****** ۶۰٬۹۹۶ تومان کارت به کارت
9 مرداد 1400 ira****** ۶۸۰٬۳۲۷ تومان کارت به کارت
8 مرداد 1400 Ali****** ۲۷۷٬۶۰۲ تومان کارت به کارت
8 مرداد 1400 sar****** ۱۰٬۹۷۸ تومان کارت به کارت
8 مرداد 1400 fat****** ۱۱٬۵۸۹ تومان کارت به کارت
8 مرداد 1400 es1****** ۲۵٬۳۸۰ تومان کارت به کارت
7 مرداد 1400 Meh****** ۳۷٬۱۵۵ تومان کارت به کارت
7 مرداد 1400 ER1****** ۱۰٬۰۸۴ تومان کارت به کارت
7 مرداد 1400 yoo****** ۲۴۵٬۱۸۹ تومان کارت به کارت
6 مرداد 1400 Ali****** ۱۷۶٬۷۴۱ تومان کارت به کارت
4 مرداد 1400 Moh****** ۱۱٬۹۰۹ تومان کارت به کارت
3 مرداد 1400 omi****** ۱۶۹٬۰۸۳ تومان شبا ( بین بانکی )
3 مرداد 1400 mar****** ۲۶۰٬۰۲۵ تومان کارت به کارت
2 مرداد 1400 Ali****** ۸۹٬۹۵۷ تومان کارت به کارت