اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
7 مهر 1402 ، ‏ ۱۳:۵۲ Lib****** ۲۱٬۴۴۶ تومان کارت به کارت
4 مهر 1402 ، ‏ ۲:۲۱ mar****** ۷۱٬۳۱۶ تومان کارت به کارت
3 مهر 1402 ، ‏ ۱۶:۲۴ yen****** ۳۶٬۰۴۸ تومان کارت به کارت
2 مهر 1402 ، ‏ ۱۴:۱۰ maz****** ۱۴٬۹۱۸ تومان کارت به کارت
1 مهر 1402 ، ‏ ۲۳:۳۳ Abo****** ۹۶٬۳۳۶ تومان کارت به کارت
1 مهر 1402 ، ‏ ۲۱:۱۴ soh****** ۲۹۵٬۰۸۸ تومان کارت به کارت
1 مهر 1402 ، ‏ ۱۹:۵۹ Ali****** ۵۳٬۹۵۴ تومان شبا (بین بانکی)
1 مهر 1402 ، ‏ ۸:۱۰ san****** ۲۴٬۲۷۶ تومان شبا (بین بانکی)
31 شهریور 1402 ، ‏ ۲۲:۱۴ 108****** ۳۸۹٬۴۳۷ تومان کارت به کارت
31 شهریور 1402 ، ‏ ۱۱:۴۱ Sar****** ۲۹٬۳۳۵ تومان کارت به کارت
31 شهریور 1402 ، ‏ ۱:۱۱ ame****** ۱۰٬۰۴۰ تومان کارت به کارت
30 شهریور 1402 ، ‏ ۲۱:۱۶ moh****** ۱۱٬۲۵۰ تومان کارت به کارت
30 شهریور 1402 ، ‏ ۲۰:۰۹ des****** ۱۰٬۵۷۸ تومان کارت به کارت
30 شهریور 1402 ، ‏ ۱۳:۱۰ jav****** ۱۹٬۶۵۰ تومان شبا (بین بانکی)
29 شهریور 1402 ، ‏ ۱۳:۵۲ sin****** ۱۲۳٬۰۰۶ تومان کارت به کارت
28 شهریور 1402 ، ‏ ۷:۱۶ EAD****** ۶۱٬۹۹۰ تومان کارت به کارت
28 شهریور 1402 ، ‏ ۲:۲۸ run****** ۸۰٬۰۱۸ تومان کارت به کارت
27 شهریور 1402 ، ‏ ۲۲:۲۷ abb****** ۲۵٬۴۴۲ تومان شبا (بین بانکی)
27 شهریور 1402 ، ‏ ۲۰:۱۸ mar****** ۷۳٬۲۷۴ تومان کارت به کارت
26 شهریور 1402 ، ‏ ۱۹:۲۹ ame****** ۱۰٬۶۲۰ تومان کارت به کارت