اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
۲۰۲۱/۵/۱۰،‏ ۱۶:۳۲ 104****** ۱۰٬۳۷۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱۰،‏ ۱۴:۰۱ 106****** ۱۷٬۵۱۷ تومان شبا ( بین بانکی )
۲۰۲۱/۵/۸،‏ ۲۳:۱۴ nas****** ۱۰٬۱۶۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۸،‏ ۱۳:۳۸ Emi****** ۱۴۵٬۳۸۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۷،‏ ۲۰:۱۱ Ali****** ۱۴۴٬۱۶۹ تومان شبا ( بین بانکی )
۲۰۲۱/۵/۷،‏ ۱۹:۴۴ moo****** ۲۹۷٬۵۵۰ تومان شبا ( بین بانکی )
۲۰۲۱/۵/۷،‏ ۱۷:۲۳ 104****** ۱۱٬۰۱۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۷،‏ ۱۵:۱۸ es1****** ۴۶٬۳۵۱ تومان شبا ( بین بانکی )
۲۰۲۱/۵/۷،‏ ۱۲:۴۲ pic****** ۳۴٬۴۳۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۶،‏ ۱۹:۴۱ Par****** ۴۵٬۴۳۸ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۶،‏ ۱۷:۰۲ 106****** ۵۲٬۹۱۲ تومان شبا ( بین بانکی )
۲۰۲۱/۵/۶،‏ ۱۶:۴۹ Rez****** ۶۷۰٬۴۷۸ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۲۲:۰۲ nas****** ۱۰٬۱۱۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۱۹:۴۲ sar****** ۱۱٬۶۸۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۱۵:۱۸ Ali****** ۴۵٬۴۰۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۱۵:۰۸ fat****** ۱۱٬۶۱۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۱۳:۳۸ esu****** ۵۴۹٬۱۹۲ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۵،‏ ۱۲:۲۷ yoo****** ۳۶۹٬۳۲۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۴،‏ ۲۲:۲۹ mar****** ۵۱٬۳۰۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۴،‏ ۱۸:۴۷ 104****** ۱۰٬۵۰۷ تومان کارت به کارت