اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
22 خرداد 1403 ، ‏ ۱۶:۴۱ mar****** ۶۶٬۴۳۶ تومان کارت به کارت
21 خرداد 1403 ، ‏ ۱۹:۳۵ dwd****** ۱۰٬۳۴۲ تومان شبا (بین بانکی)
21 خرداد 1403 ، ‏ ۱۵:۱۱ rez****** ۲۷٬۶۰۰ تومان کارت به کارت
20 خرداد 1403 ، ‏ ۲۲:۴۲ dia****** ۲۲٬۶۳۰ تومان کارت به کارت
19 خرداد 1403 ، ‏ ۲۰:۰۱ Abo****** ۶۶٬۸۶۰ تومان کارت به کارت
19 خرداد 1403 ، ‏ ۱۷:۰۱ Rez****** ۷۲٬۵۰۴ تومان کارت به کارت
19 خرداد 1403 ، ‏ ۱۶:۳۵ fat****** ۵۳۵٬۰۵۴ تومان کارت به کارت
19 خرداد 1403 ، ‏ ۱۵:۵۵ soh****** ۲۴۲٬۲۳۶ تومان کارت به کارت
19 خرداد 1403 ، ‏ ۹:۴۷ san****** ۳۳٬۱۸۲ تومان شبا (بین بانکی)
18 خرداد 1403 ، ‏ ۲۰:۲۲ 108****** ۴۰۳٬۰۰۲ تومان کارت به کارت
17 خرداد 1403 ، ‏ ۱۸:۴۷ Jun****** ۲۴٬۸۸۰ تومان کارت به کارت
16 خرداد 1403 ، ‏ ۱۴:۰۲ des****** ۱۳٬۱۹۶ تومان کارت به کارت
14 خرداد 1403 ، ‏ ۱۸:۰۹ mar****** ۴۰٬۹۰۶ تومان کارت به کارت
14 خرداد 1403 ، ‏ ۱۰:۲۲ 113****** ۱۵٬۹۴۱ تومان کارت به کارت
13 خرداد 1403 ، ‏ ۲۰:۰۵ par****** ۸۲٬۳۲۰ تومان کارت به کارت
12 خرداد 1403 ، ‏ ۲۳:۴۰ Abo****** ۵۲٬۴۰۶ تومان کارت به کارت
12 خرداد 1403 ، ‏ ۱۱:۳۷ soh****** ۲۳۰٬۲۱۸ تومان کارت به کارت
12 خرداد 1403 ، ‏ ۱۱:۰۴ san****** ۲۷٬۵۲۶ تومان شبا (بین بانکی)
11 خرداد 1403 ، ‏ ۲۰:۵۵ 108****** ۵۷۷٬۷۲۸ تومان کارت به کارت
11 خرداد 1403 ، ‏ ۱۵:۲۴ yen****** ۴۷٬۹۰۰ تومان کارت به کارت