اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
12 آذر 1401 ، ‏ ۱۴:۴۰ Nim****** ۱۰٬۰۰۲ تومان کارت به کارت
12 آذر 1401 ، ‏ ۰:۵۱ yen****** ۳۸٬۳۶۴ تومان کارت به کارت
11 آذر 1401 ، ‏ ۲۳:۰۶ far****** ۴۰٬۸۶۰ تومان کارت به کارت
11 آذر 1401 ، ‏ ۲۱:۵۶ 108****** ۴۴۵٬۰۳۶ تومان کارت به کارت
11 آذر 1401 ، ‏ ۱۹:۲۱ Ami****** ۱۱٬۸۱۶ تومان شبا (بین بانکی)
10 آذر 1401 ، ‏ ۲۰:۰۷ Ami****** ۱۱٬۰۳۶ تومان کارت به کارت
10 آذر 1401 ، ‏ ۲:۲۹ 112****** ۱۳٬۶۷۶ تومان کارت به کارت
8 آذر 1401 ، ‏ ۹:۰۲ Emi****** ۱۲٬۲۴۲ تومان کارت به کارت
7 آذر 1401 ، ‏ ۱۸:۱۹ mar****** ۱۲۳٬۵۶۴ تومان کارت به کارت
7 آذر 1401 ، ‏ ۱۳:۳۱ Mah****** ۲۹٬۱۵۸ تومان کارت به کارت
7 آذر 1401 ، ‏ ۱۱:۳۶ sin****** ۲۵۰٬۷۳۸ تومان کارت به کارت
5 آذر 1401 ، ‏ ۲۳:۱۸ Abo****** ۱۲۰٬۱۲۲ تومان کارت به کارت
5 آذر 1401 ، ‏ ۲۲:۰۴ soh****** ۹۵۰٬۳۷۶ تومان کارت به کارت
5 آذر 1401 ، ‏ ۲۰:۲۴ maz****** ۶۱٬۲۹۰ تومان کارت به کارت
5 آذر 1401 ، ‏ ۱۹:۰۵ run****** ۱۰۵٬۲۶۴ تومان کارت به کارت
5 آذر 1401 ، ‏ ۱۷:۲۰ str****** ۱۲۲٬۷۲۴ تومان کارت به کارت
4 آذر 1401 ، ‏ ۲۳:۱۲ Ami****** ۱۳٬۵۴۲ تومان شبا (بین بانکی)
4 آذر 1401 ، ‏ ۲۲:۰۵ 108****** ۴۱۵٬۲۴۲ تومان کارت به کارت
3 آذر 1401 ، ‏ ۹:۲۰ jav****** ۳۳٬۵۰۶ تومان شبا (بین بانکی)
2 آذر 1401 ، ‏ ۱۴:۴۹ abb****** ۴۶٬۴۴۸ تومان شبا (بین بانکی)