اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
7 فروردین 1402 ، ‏ ۱۵:۵۴ mar****** ۶۳٬۲۸۲ تومان کارت به کارت
6 فروردین 1402 ، ‏ ۲:۳۰ moo****** ۳۰۵٬۵۶۰ تومان شبا (بین بانکی)
6 فروردین 1402 ، ‏ ۰:۴۶ Abo****** ۲۰۰٬۰۵۸ تومان کارت به کارت
5 فروردین 1402 ، ‏ ۲۱:۱۹ soh****** ۳۲۵٬۹۸۶ تومان کارت به کارت
5 فروردین 1402 ، ‏ ۱۲:۲۷ has****** ۱۰۰٬۰۸۰ تومان شبا (بین بانکی)
5 فروردین 1402 ، ‏ ۳:۳۱ ram****** ۴۰۴٬۱۱۹ تومان شبا (بین بانکی)
5 فروردین 1402 ، ‏ ۰:۰۸ 108****** ۶۴۳٬۴۶۶ تومان کارت به کارت
3 فروردین 1402 ، ‏ ۷:۳۵ Rez****** ۵۰٬۲۰۶ تومان کارت به کارت
2 فروردین 1402 ، ‏ ۱۹:۳۲ abb****** ۲۰٬۶۲۴ تومان شبا (بین بانکی)
2 فروردین 1402 ، ‏ ۱۳:۴۵ yen****** ۵۹٬۱۴۰ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1401 ، ‏ ۱۲:۱۰ mar****** ۶۶٬۱۳۲ تومان کارت به کارت
28 اسفند 1401 ، ‏ ۱۴:۰۰ sin****** ۴۰۱٬۹۶۴ تومان کارت به کارت
28 اسفند 1401 ، ‏ ۰:۳۰ 117****** ۱۴٬۷۰۲ تومان شبا (بین بانکی)
27 اسفند 1401 ، ‏ ۲۳:۳۱ Abo****** ۶۳٬۳۸۲ تومان کارت به کارت
27 اسفند 1401 ، ‏ ۲۱:۳۱ soh****** ۳۶۶٬۷۶۰ تومان کارت به کارت
27 اسفند 1401 ، ‏ ۱۲:۰۸ 117****** ۱۸٬۷۵۰ تومان شبا (بین بانکی)
27 اسفند 1401 ، ‏ ۰:۴۸ 108****** ۶۰۷٬۷۲۰ تومان کارت به کارت
25 اسفند 1401 ، ‏ ۱۶:۵۴ Abo****** ۱۰۷٬۲۶۸ تومان کارت به کارت
25 اسفند 1401 ، ‏ ۱۴:۴۲ ham****** ۸۱٬۳۸۰ تومان شبا (بین بانکی)
25 اسفند 1401 ، ‏ ۱۳:۳۴ mil****** ۴۴٬۰۲۰ تومان کارت به کارت