اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
5 آبان 1400 ، ‏ ۱۸:۵۴ Dea****** ۱۳٬۹۳۳ تومان شبا ( بین بانکی )
5 آبان 1400 ، ‏ ۱۱:۰۳ 112****** ۲۶٬۴۶۹ تومان کارت به کارت
5 آبان 1400 ، ‏ ۹:۳۹ rez****** ۱۰۵٬۹۸۳ تومان کارت به کارت
4 آبان 1400 ، ‏ ۱۸:۰۱ 106****** ۲۰۲٬۴۸۲ تومان شبا ( بین بانکی )
4 آبان 1400 ، ‏ ۸:۵۷ awm****** ۶۹٬۶۵۶ تومان کارت به کارت
4 آبان 1400 ، ‏ ۸:۳۹ maz****** ۱۰٬۶۶۴ تومان کارت به کارت
4 آبان 1400 ، ‏ ۷:۱۷ ani****** ۱۰٬۶۵۰ تومان شبا ( بین بانکی )
3 آبان 1400 ، ‏ ۱۸:۲۹ 116****** ۱۲٬۵۱۶ تومان کارت به کارت
2 آبان 1400 ، ‏ ۲۰:۱۷ 104****** ۳۲٬۳۹۳ تومان کارت به کارت
2 آبان 1400 ، ‏ ۱۶:۳۳ Rez****** ۳۰٬۰۰۴ تومان کارت به کارت
2 آبان 1400 ، ‏ ۱۵:۴۹ Sin****** ۱۲٬۴۲۸ تومان کارت به کارت
2 آبان 1400 ، ‏ ۱۱:۰۹ mar****** ۳۱۲٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
2 آبان 1400 ، ‏ ۷:۰۰ run****** ۴۸٬۵۱۰ تومان کارت به کارت
1 آبان 1400 ، ‏ ۲۱:۴۹ Ada****** ۱۹٬۱۸۸ تومان کارت به کارت
1 آبان 1400 ، ‏ ۸:۲۵ omi****** ۱۷۹٬۹۸۲ تومان شبا ( بین بانکی )
30 مهر 1400 ، ‏ ۱۶:۵۱ Dea****** ۳۸٬۴۸۶ تومان شبا ( بین بانکی )
30 مهر 1400 ، ‏ ۱۴:۵۰ ehs****** ۷۶٬۵۷۶ تومان کارت به کارت
30 مهر 1400 ، ‏ ۱۳:۰۱ irg****** ۴۵۰٬۶۲۵ تومان کارت به کارت
30 مهر 1400 ، ‏ ۱۱:۴۵ 112****** ۱۹٬۷۶۴ تومان کارت به کارت
30 مهر 1400 ، ‏ ۸:۳۳ es1****** ۱۱٬۵۲۳ تومان کارت به کارت