اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
20 فروردین 1403 ، ‏ ۱۸:۰۰ ha8****** ۲۱٬۴۴۴ تومان کارت به کارت
20 فروردین 1403 ، ‏ ۱۰:۱۵ EAD****** ۲۹۵٬۱۷۲ تومان کارت به کارت
19 فروردین 1403 ، ‏ ۷:۲۴ run****** ۲۴٬۰۰۶ تومان کارت به کارت
18 فروردین 1403 ، ‏ ۱۱:۵۱ yen****** ۱۸٬۸۷۶ تومان کارت به کارت
18 فروردین 1403 ، ‏ ۹:۳۶ san****** ۲۹٬۷۸۸ تومان شبا (بین بانکی)
17 فروردین 1403 ، ‏ ۲۲:۱۹ sha****** ۲۲۴٬۴۱۲ تومان کارت به کارت
17 فروردین 1403 ، ‏ ۱۸:۵۴ 108****** ۲۸۴٬۱۳۰ تومان کارت به کارت
15 فروردین 1403 ، ‏ ۸:۲۴ has****** ۲۰۲٬۵۷۸ تومان شبا (بین بانکی)
14 فروردین 1403 ، ‏ ۱۰:۵۷ mar****** ۸۳٬۸۳۲ تومان کارت به کارت
12 فروردین 1403 ، ‏ ۱۸:۱۱ des****** ۲۵٬۱۸۰ تومان کارت به کارت
12 فروردین 1403 ، ‏ ۱۷:۳۸ yen****** ۳۰٬۴۸۶ تومان کارت به کارت
11 فروردین 1403 ، ‏ ۲۱:۰۱ Abo****** ۷۴٬۷۲۰ تومان کارت به کارت
11 فروردین 1403 ، ‏ ۹:۳۰ san****** ۳۹٬۳۴۴ تومان شبا (بین بانکی)
11 فروردین 1403 ، ‏ ۴:۲۰ 108****** ۳۳۸٬۹۲۲ تومان کارت به کارت
10 فروردین 1403 ، ‏ ۹:۰۳ jav****** ۱۳٬۶۹۲ تومان شبا (بین بانکی)
9 فروردین 1403 ، ‏ ۱۹:۲۲ sin****** ۷۴٬۵۴۰ تومان کارت به کارت
9 فروردین 1403 ، ‏ ۱۹:۱۳ abb****** ۱۷٬۴۹۲ تومان شبا (بین بانکی)
9 فروردین 1403 ، ‏ ۱۴:۲۷ Nil****** ۱۰٬۳۰۱ تومان کارت به کارت
8 فروردین 1403 ، ‏ ۱۸:۵۱ moh****** ۱۰٬۱۱۸ تومان کارت به کارت
7 فروردین 1403 ، ‏ ۲۰:۱۰ dwd****** ۱۱٬۴۳۰ تومان شبا (بین بانکی)