اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
14 تیر 1403 ، ‏ ۸:۴۶ mah****** ۳۰٬۲۲۴ تومان شبا (بین بانکی)
11 تیر 1403 ، ‏ ۹:۰۳ mar****** ۱۱۴٬۱۰۶ تومان کارت به کارت
10 تیر 1403 ، ‏ ۱۳:۱۸ jav****** ۱۵٬۶۵۸ تومان شبا (بین بانکی)
9 تیر 1403 ، ‏ ۲۰:۰۱ Abo****** ۶۱٬۱۳۲ تومان کارت به کارت
9 تیر 1403 ، ‏ ۱۷:۴۴ soh****** ۲۰۴٬۷۹۴ تومان کارت به کارت
9 تیر 1403 ، ‏ ۵:۲۶ san****** ۴۳٬۹۶۶ تومان شبا (بین بانکی)
8 تیر 1403 ، ‏ ۱۸:۱۹ 110****** ۱۱٬۵۹۰ تومان کارت به کارت
8 تیر 1403 ، ‏ ۱۴:۰۴ 108****** ۳۵۹٬۲۹۸ تومان کارت به کارت
7 تیر 1403 ، ‏ ۱۹:۱۷ fat****** ۱۳۹٬۱۹۶ تومان کارت به کارت
7 تیر 1403 ، ‏ ۱۷:۴۴ abb****** ۱۵٬۱۰۶ تومان شبا (بین بانکی)
7 تیر 1403 ، ‏ ۱۳:۰۴ sin****** ۶۶٬۴۸۸ تومان کارت به کارت
5 تیر 1403 ، ‏ ۶:۲۱ yen****** ۵۶٬۴۱۶ تومان کارت به کارت
2 تیر 1403 ، ‏ ۱۹:۵۹ Abo****** ۱۳۵٬۶۷۰ تومان کارت به کارت
2 تیر 1403 ، ‏ ۱۶:۳۲ soh****** ۲۰۵٬۶۲۲ تومان کارت به کارت
2 تیر 1403 ، ‏ ۱۰:۵۰ Lib****** ۲۰٬۸۴۶ تومان کارت به کارت
2 تیر 1403 ، ‏ ۷:۰۶ san****** ۴۰٬۶۷۰ تومان شبا (بین بانکی)
2 تیر 1403 ، ‏ ۶:۲۹ 108****** ۴۲۵٬۴۶۶ تومان کارت به کارت
2 تیر 1403 ، ‏ ۵:۴۱ ha8****** ۳۹٬۲۳۴ تومان کارت به کارت
29 خرداد 1403 ، ‏ ۱۷:۵۱ mar****** ۶۲٬۰۹۸ تومان کارت به کارت
26 خرداد 1403 ، ‏ ۱۸:۲۴ soh****** ۲۲۷٬۶۳۰ تومان کارت به کارت