اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
۲۰۲۱/۵/۴،‏ ۱۱:۵۰ Sep****** ۸۷٬۹۱۶ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۳،‏ ۱۳:۵۵ nas****** ۱۱٬۱۷۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲،‏ ۲۳:۴۷ ash****** ۳۰٬۴۳۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۲،‏ ۱۵:۰۲ 104****** ۱۲٬۲۸۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱،‏ ۲۳:۳۴ Apa****** ۲۸٬۶۷۲ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۵/۱،‏ ۱۸:۱۸ ER1****** ۱۰٬۴۵۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۳۰،‏ ۱۶:۳۹ nas****** ۱۰٬۰۶۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۳۰،‏ ۱۵:۳۷ es1****** ۴۲٬۸۰۶ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۴/۲۹،‏ ۲۰:۱۹ Par****** ۲۳٬۷۱۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۹،‏ ۱۵:۳۹ 104****** ۱۱٬۴۴۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۹،‏ ۰:۵۲ fat****** ۱۰٬۹۱۶ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۸،‏ ۲۱:۵۲ mar****** ۸۰٬۲۶۲ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۸،‏ ۱۹:۳۵ nas****** ۱۰٬۱۷۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۸،‏ ۱۴:۰۱ mil****** ۱۵٬۸۳۸ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۴/۲۸،‏ ۱۳:۴۵ Ali****** ۴۱٬۵۲۶ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۸،‏ ۱۳:۰۲ soh****** ۷۲٬۵۳۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۸،‏ ۱۰:۳۲ yoo****** ۳۶۵٬۵۰۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۷،‏ ۲۰:۱۱ 104****** ۱۰٬۰۰۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۵،‏ ۱۸:۱۸ 106****** ۱۹٬۷۷۱ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۴/۲۴،‏ ۱۹:۴۷ 104****** ۱۰٬۰۰۹ تومان کارت به کارت