اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
1 آذر 1401 ، ‏ ۱:۲۸ Ali****** ۳۶٬۱۲۰ تومان کارت به کارت
30 آبان 1401 ، ‏ ۱۶:۲۹ yen****** ۳۲٬۷۶۴ تومان کارت به کارت
30 آبان 1401 ، ‏ ۱۴:۱۱ mar****** ۱۱۵٬۱۰۴ تومان کارت به کارت
29 آبان 1401 ، ‏ ۲۳:۴۹ Fat****** ۲۴٬۹۲۸ تومان کارت به کارت
29 آبان 1401 ، ‏ ۱۸:۳۳ Mat****** ۱۰٬۷۷۴ تومان کارت به کارت
29 آبان 1401 ، ‏ ۱۳:۴۶ rez****** ۱۲۲٬۳۹۰ تومان کارت به کارت
29 آبان 1401 ، ‏ ۱۳:۱۷ 100****** ۱۱٬۰۲۶ تومان کارت به کارت
29 آبان 1401 ، ‏ ۷:۳۲ Abo****** ۱۴۴٬۲۹۴ تومان کارت به کارت
28 آبان 1401 ، ‏ ۲۰:۱۲ soh****** ۹۰۰٬۰۰۴ تومان کارت به کارت
28 آبان 1401 ، ‏ ۱۴:۳۸ teh****** ۱۲٬۸۸۲ تومان شبا (بین بانکی)
28 آبان 1401 ، ‏ ۸:۱۸ Rez****** ۳۵٬۶۳۰ تومان کارت به کارت
28 آبان 1401 ، ‏ ۰:۲۰ ton****** ۲۷٬۹۲۰ تومان کارت به کارت
27 آبان 1401 ، ‏ ۲۲:۱۲ 108****** ۵۳۵٬۰۸۴ تومان کارت به کارت
27 آبان 1401 ، ‏ ۲۰:۵۵ jim****** ۱۴٬۵۲۶ تومان کارت به کارت
27 آبان 1401 ، ‏ ۱۰:۱۸ Ada****** ۱۹٬۲۰۰ تومان کارت به کارت
26 آبان 1401 ، ‏ ۱۰:۳۱ Ami****** ۱۰٬۵۷۴ تومان شبا (بین بانکی)
25 آبان 1401 ، ‏ ۱۸:۳۰ Ral****** ۲۶٬۰۳۰ تومان کارت به کارت
25 آبان 1401 ، ‏ ۱۸:۲۴ Mah****** ۱۴٬۲۰۵ تومان کارت به کارت
25 آبان 1401 ، ‏ ۱۶:۲۱ omi****** ۱۶۹٬۵۴۶ تومان شبا (بین بانکی)
23 آبان 1401 ، ‏ ۲۳:۲۷ moh****** ۱۱٬۹۱۰ تومان کارت به کارت