اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
31 تیر 1400 ehs****** ۱۴۵٬۸۸۲ تومان کارت به کارت
31 تیر 1400 far****** ۸۷٬۹۶۴ تومان کارت به کارت
30 تیر 1400 yoo****** ۱۶۰٬۱۹۱ تومان کارت به کارت
30 تیر 1400 116****** ۱۰٬۵۷۶ تومان شبا ( بین بانکی )
30 تیر 1400 Rez****** ۶۶۹٬۱۴۹ تومان کارت به کارت
29 تیر 1400 106****** ۵۰٬۴۴۹ تومان شبا ( بین بانکی )
29 تیر 1400 Sep****** ۱۰۴٬۹۷۷ تومان کارت به کارت
29 تیر 1400 mil****** ۳۱٬۴۸۶ تومان کارت به کارت
28 تیر 1400 Apa****** ۱۵۷٬۱۰۴ تومان کارت به کارت
28 تیر 1400 Rez****** ۲۲٬۳۳۹ تومان کارت به کارت
27 تیر 1400 mar****** ۱۴۰٬۰۰۷ تومان کارت به کارت
27 تیر 1400 Ada****** ۵۳٬۴۰۱ تومان کارت به کارت
27 تیر 1400 117****** ۵۸٬۷۵۷ تومان کارت به کارت
27 تیر 1400 Ali****** ۶۰٬۱۳۲ تومان شبا ( بین بانکی )
26 تیر 1400 112****** ۲۰٬۱۸۸ تومان کارت به کارت
26 تیر 1400 ash****** ۲۲٬۳۳۸ تومان کارت به کارت
25 تیر 1400 yoo****** ۱۵۳٬۱۰۹ تومان کارت به کارت
24 تیر 1400 Sal****** ۱۰٬۱۸۴ تومان شبا ( بین بانکی )
23 تیر 1400 Emi****** ۳۴٬۹۲۶ تومان کارت به کارت
23 تیر 1400 Moh****** ۱۹٬۱۳۲ تومان کارت به کارت