اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
25 آذر 1398 ، ‏ ۱۹:۰۰ Sam****** ۱۳٬۰۵۰ تومان کارت به کارت
25 آذر 1398 ، ‏ ۱۱:۱۴ Ali****** ۲۰٬۱۳۷ تومان کارت به کارت
22 آذر 1398 ، ‏ ۱۲:۴۳ Ali****** ۲۰٬۰۰۳ تومان کارت به کارت
18 آذر 1398 ، ‏ ۴:۴۴ Ali****** ۱۰٬۲۶۹ تومان کارت به کارت
15 آذر 1398 ، ‏ ۱۸:۱۴ Ali****** ۱۰٬۳۷۱ تومان کارت به کارت
14 آذر 1398 ، ‏ ۱۱:۲۱ Ali****** ۱۰٬۲۱۲ تومان کارت به کارت
13 آذر 1398 ، ‏ ۱۶:۰۳ Ali****** ۱۰٬۹۰۰ تومان کارت به کارت
13 آذر 1398 ، ‏ ۷:۵۴ adm****** ۲۰۴٬۵۸۶ تومان کارت به کارت
12 آذر 1398 ، ‏ ۱۹:۰۱ Ali****** ۲۰٬۱۴۱ تومان کارت به کارت
11 آذر 1398 ، ‏ ۴:۴۶ Ali****** ۱۰٬۰۶۴ تومان کارت به کارت
9 آذر 1398 ، ‏ ۹:۴۸ Ali****** ۱۱٬۵۶۷ تومان کارت به کارت
7 آذر 1398 ، ‏ ۲۱:۲۵ Ali****** ۱۰٬۶۹۷ تومان کارت به کارت
6 آذر 1398 ، ‏ ۱۸:۵۳ Ali****** ۱۰٬۰۵۲ تومان کارت به کارت
6 آذر 1398 ، ‏ ۴:۳۹ Ali****** ۱۰٬۰۲۴ تومان کارت به کارت
4 آذر 1398 ، ‏ ۸:۴۲ Ali****** ۱۰٬۰۲۸ تومان کارت به کارت
25 آبان 1398 ، ‏ ۱۰:۳۶ Ali****** ۱۰٬۳۲۶ تومان کارت به کارت
21 آبان 1398 ، ‏ ۱۶:۳۰ Ali****** ۱۱٬۰۸۸ تومان کارت به کارت
16 آبان 1398 ، ‏ ۷:۴۸ adm****** ۵۴٬۹۳۱ تومان کارت به کارت
10 آبان 1398 ، ‏ ۱۷:۲۱ soh****** ۳۷٬۱۳۱ تومان شبا (بین بانکی)
5 آبان 1398 ، ‏ ۱۱:۵۲ soh****** ۱۸٬۷۴۷ تومان شبا (بین بانکی)