اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
14 اسفند 1399 ، ‏ ۱۵:۲۲ 104****** ۱۰٬۳۰۵ تومان کارت به کارت
12 اسفند 1399 ، ‏ ۱۶:۳۹ fat****** ۳۳٬۰۳۰ تومان کارت به کارت
12 اسفند 1399 ، ‏ ۱۵:۰۴ mar****** ۱۰۰٬۸۱۴ تومان شبا (بین بانکی)
11 اسفند 1399 ، ‏ ۷:۲۵ mil****** ۲۳٬۳۶۹ تومان کارت به کارت
10 اسفند 1399 ، ‏ ۲۰:۴۳ mrt****** ۳۵٬۶۱۰ تومان شبا (بین بانکی)
10 اسفند 1399 ، ‏ ۱۴:۰۲ sar****** ۱۴۶٬۷۳۰ تومان کارت به کارت
10 اسفند 1399 ، ‏ ۸:۳۵ fat****** ۲۷٬۸۵۷ تومان کارت به کارت
10 اسفند 1399 ، ‏ ۵:۰۳ Ali****** ۵۰٬۰۳۲ تومان کارت به کارت
9 اسفند 1399 ، ‏ ۱۸:۵۸ soh****** ۶۷۸٬۶۹۲ تومان کارت به کارت
9 اسفند 1399 ، ‏ ۱۵:۳۷ 104****** ۱۰٬۱۹۲ تومان کارت به کارت
9 اسفند 1399 ، ‏ ۱۱:۱۴ Sin****** ۱۱۰٬۴۳۱ تومان کارت به کارت
9 اسفند 1399 ، ‏ ۸:۰۷ nas****** ۱۰٬۰۵۹ تومان کارت به کارت
7 اسفند 1399 ، ‏ ۱۶:۰۹ fat****** ۴۴٬۴۵۳ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1399 ، ‏ ۱۹:۴۰ sta****** ۱۵۶٬۵۹۱ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1399 ، ‏ ۱۶:۵۹ Ali****** ۱۳۳٬۳۲۹ تومان کارت به کارت
5 اسفند 1399 ، ‏ ۱۷:۳۵ mar****** ۱۰۰٬۹۴۷ تومان شبا (بین بانکی)
5 اسفند 1399 ، ‏ ۱۵:۱۷ mrt****** ۳۱٬۹۳۵ تومان شبا (بین بانکی)
4 اسفند 1399 ، ‏ ۱۸:۲۱ 104****** ۱۰٬۸۴۹ تومان کارت به کارت
2 اسفند 1399 ، ‏ ۱۹:۰۴ soh****** ۵۴۰٬۶۹۳ تومان کارت به کارت
2 اسفند 1399 ، ‏ ۱۱:۱۴ fat****** ۴۳٬۸۴۵ تومان کارت به کارت