اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
5 خرداد 1400 ، ‏ ۱۵:۵۳ 106****** ۳۴٬۹۳۲ تومان کارت به کارت
5 خرداد 1400 ، ‏ ۷:۴۳ Ali****** ۳۸٬۳۳۰ تومان کارت به کارت
4 خرداد 1400 ، ‏ ۴:۵۵ Qpo****** ۱۳٬۵۵۰ تومان کارت به کارت
3 خرداد 1400 ، ‏ ۲۰:۰۷ myd****** ۱۰۷٬۳۴۵ تومان کارت به کارت
3 خرداد 1400 ، ‏ ۱۰:۵۰ nas****** ۱۰٬۷۹۹ تومان کارت به کارت
3 خرداد 1400 ، ‏ ۶:۲۹ 104****** ۱۰٬۴۹۴ تومان کارت به کارت
2 خرداد 1400 ، ‏ ۱۹:۱۸ mar****** ۶۷٬۰۳۳ تومان کارت به کارت
1 خرداد 1400 ، ‏ ۲۲:۱۴ tsa****** ۱۰٬۰۲۴ تومان کارت به کارت
31 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۴:۳۲ 104****** ۱۱٬۷۰۲ تومان کارت به کارت
31 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۳:۰۷ es1****** ۴۹٬۷۷۵ تومان کارت به کارت
31 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۲:۴۰ nas****** ۱۱٬۷۱۱ تومان کارت به کارت
31 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۱:۱۰ ash****** ۵۸٬۸۳۸ تومان کارت به کارت
30 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۲:۵۰ Nil****** ۵۸٬۹۳۲ تومان کارت به کارت
30 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۶:۰۶ yoo****** ۱۰۶٬۹۴۹ تومان کارت به کارت
29 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۹:۳۶ 104****** ۱۰٬۵۵۲ تومان کارت به کارت
28 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۹:۱۳ nas****** ۱۰٬۴۰۴ تومان کارت به کارت
28 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۷:۰۷ esu****** ۱۱۱٬۹۵۰ تومان کارت به کارت
27 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۲۱:۲۸ mar****** ۶۶٬۷۴۲ تومان کارت به کارت
27 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۶:۰۲ 106****** ۲۸٬۹۱۶ تومان کارت به کارت
27 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۴۴ yoo****** ۴۸۲٬۸۱۰ تومان کارت به کارت