اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
12 خرداد 1400 ، ‏ ۵:۴۲ yoo****** ۲۴۵٬۲۱۰ تومان کارت به کارت
12 خرداد 1400 ، ‏ ۵:۱۴ fat****** ۱۳٬۰۸۰ تومان کارت به کارت
11 خرداد 1400 ، ‏ ۷:۴۲ ali****** ۵۱٬۱۶۴ تومان کارت به کارت
10 خرداد 1400 ، ‏ ۱۶:۴۸ 106****** ۳۰٬۸۰۱ تومان کارت به کارت
10 خرداد 1400 ، ‏ ۱۱:۳۶ 117****** ۱۰۰٬۷۶۶ تومان کارت به کارت
10 خرداد 1400 ، ‏ ۹:۲۹ mar****** ۱۰۰٬۰۰۲ تومان کارت به کارت
9 خرداد 1400 ، ‏ ۱۴:۵۵ nas****** ۱۰٬۱۵۶ تومان کارت به کارت
9 خرداد 1400 ، ‏ ۲:۴۲ 104****** ۱۰٬۵۷۳ تومان کارت به کارت
8 خرداد 1400 ، ‏ ۱۹:۰۵ maz****** ۱۰٬۱۷۰ تومان کارت به کارت
8 خرداد 1400 ، ‏ ۱۸:۰۲ Emi****** ۶۲٬۹۲۴ تومان کارت به کارت
7 خرداد 1400 ، ‏ ۲۲:۴۸ yoo****** ۱۱۴٬۹۹۵ تومان کارت به کارت
7 خرداد 1400 ، ‏ ۲۰:۴۶ Par****** ۱۲۶٬۵۲۳ تومان کارت به کارت
7 خرداد 1400 ، ‏ ۱۵:۴۹ 104****** ۴۹٬۴۶۲ تومان کارت به کارت
7 خرداد 1400 ، ‏ ۱۵:۱۶ nas****** ۱۰٬۱۴۴ تومان کارت به کارت
7 خرداد 1400 ، ‏ ۱۰:۳۳ es1****** ۴۳٬۱۶۶ تومان کارت به کارت
7 خرداد 1400 ، ‏ ۱۰:۰۰ MGX****** ۱۰۳٬۶۶۱ تومان کارت به کارت
6 خرداد 1400 ، ‏ ۶:۴۱ 104****** ۱۱٬۶۶۴ تومان کارت به کارت
5 خرداد 1400 ، ‏ ۲۲:۲۹ Eng****** ۳۰٬۲۱۶ تومان کارت به کارت
5 خرداد 1400 ، ‏ ۲۲:۰۶ yoo****** ۲۶۰٬۳۰۷ تومان کارت به کارت
5 خرداد 1400 ، ‏ ۱۷:۱۷ nas****** ۱۰٬۰۹۴ تومان کارت به کارت