اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
17 مهر 1400 ، ‏ ۲۱:۲۳ Ada****** ۲۸٬۶۶۱ تومان کارت به کارت
17 مهر 1400 ، ‏ ۱۲:۵۸ Ali****** ۱۰٬۲۳۹ تومان کارت به کارت
17 مهر 1400 ، ‏ ۱۰:۳۶ 104****** ۱۵٬۳۹۷ تومان کارت به کارت
17 مهر 1400 ، ‏ ۶:۰۰ omi****** ۲۲۳٬۸۷۱ تومان کارت به کارت
16 مهر 1400 ، ‏ ۱۴:۴۰ run****** ۴۷٬۷۲۶ تومان کارت به کارت
16 مهر 1400 ، ‏ ۱۲:۱۱ Hon****** ۱۰٬۸۱۸ تومان کارت به کارت
16 مهر 1400 ، ‏ ۱۱:۰۴ es1****** ۱۹٬۱۹۵ تومان کارت به کارت
15 مهر 1400 ، ‏ ۹:۴۰ saj****** ۳۲۲٬۹۴۵ تومان کارت به کارت
15 مهر 1400 ، ‏ ۸:۵۷ yoo****** ۲۳۵٬۶۰۵ تومان کارت به کارت
14 مهر 1400 ، ‏ ۱۴:۴۶ Kan****** ۱۰٬۶۱۸ تومان کارت به کارت
14 مهر 1400 ، ‏ ۱۱:۵۲ Dea****** ۲۱٬۱۸۴ تومان کارت به کارت
14 مهر 1400 ، ‏ ۱۱:۲۱ 116****** ۱۱٬۱۷۹ تومان کارت به کارت
13 مهر 1400 ، ‏ ۱۹:۴۸ Mim****** ۱۱٬۰۰۴ تومان کارت به کارت
12 مهر 1400 ، ‏ ۲۱:۰۵ Meh****** ۲۷٬۹۴۹ تومان کارت به کارت
12 مهر 1400 ، ‏ ۱۴:۴۳ Ali****** ۸۷٬۶۰۹ تومان کارت به کارت
12 مهر 1400 ، ‏ ۹:۴۹ mil****** ۲۴٬۳۵۳ تومان کارت به کارت
12 مهر 1400 ، ‏ ۹:۳۲ 104****** ۱۶٬۰۴۶ تومان کارت به کارت
11 مهر 1400 ، ‏ ۹:۵۷ mar****** ۲۰۰٬۱۶۹ تومان کارت به کارت
11 مهر 1400 ، ‏ ۵:۴۳ Moh****** ۲۰٬۵۱۷ تومان کارت به کارت
10 مهر 1400 ، ‏ ۱۸:۳۳ Ada****** ۴۱٬۶۶۸ تومان کارت به کارت