اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
16 شهریور 1400 ، ‏ ۸:۰۵ mil****** ۳۱٬۱۳۶ تومان کارت به کارت
15 شهریور 1400 ، ‏ ۱۴:۴۰ yoo****** ۵۷٬۰۲۰ تومان کارت به کارت
15 شهریور 1400 ، ‏ ۷:۱۲ fat****** ۱۰٬۰۹۸ تومان کارت به کارت
14 شهریور 1400 ، ‏ ۱۰:۵۵ mar****** ۱۵۳٬۳۷۴ تومان کارت به کارت
14 شهریور 1400 ، ‏ ۸:۱۴ omi****** ۱۰۸٬۳۳۲ تومان کارت به کارت
13 شهریور 1400 ، ‏ ۱۴:۴۵ yoo****** ۱۲۵٬۱۴۹ تومان کارت به کارت
13 شهریور 1400 ، ‏ ۱۳:۰۷ Ada****** ۴۲٬۱۶۸ تومان کارت به کارت
13 شهریور 1400 ، ‏ ۱۰:۴۵ 116****** ۱۰٬۱۱۴ تومان کارت به کارت
13 شهریور 1400 ، ‏ ۷:۳۱ run****** ۶۵٬۸۵۳ تومان کارت به کارت
12 شهریور 1400 ، ‏ ۲۱:۲۳ Ali****** ۱۰۱٬۱۳۱ تومان کارت به کارت
12 شهریور 1400 ، ‏ ۱۰:۱۸ 106****** ۴۵٬۶۳۴ تومان کارت به کارت
12 شهریور 1400 ، ‏ ۸:۲۶ 107****** ۵۳٬۴۰۴ تومان کارت به کارت
10 شهریور 1400 ، ‏ ۱۸:۲۹ Dar****** ۱۱٬۵۶۱ تومان کارت به کارت
10 شهریور 1400 ، ‏ ۱۷:۲۶ 116****** ۱۰٬۲۰۷ تومان کارت به کارت
9 شهریور 1400 ، ‏ ۱۶:۰۲ yoo****** ۲۰۰٬۳۸۴ تومان کارت به کارت
8 شهریور 1400 ، ‏ ۸:۰۲ saj****** ۳۹۷٬۲۵۸ تومان کارت به کارت
7 شهریور 1400 ، ‏ ۱۹:۲۳ ali****** ۱۲٬۸۱۵ تومان کارت به کارت
7 شهریور 1400 ، ‏ ۹:۱۴ mar****** ۱۲۳٬۴۰۲ تومان کارت به کارت
7 شهریور 1400 ، ‏ ۷:۰۳ Ada****** ۴۴٬۳۸۰ تومان کارت به کارت
7 شهریور 1400 ، ‏ ۴:۲۸ Rez****** ۲۰٬۳۳۰ تومان کارت به کارت