اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
1 اردیبهشت 1400 soh****** ۱۷۸٬۹۰۷ تومان کارت به کارت
31 فروردین 1400 rez****** ۳۱۸٬۹۱۶ تومان کارت به کارت
31 فروردین 1400 mil****** ۲۸٬۳۴۸ تومان شبا (بین بانکی)
31 فروردین 1400 Ali****** ۴۱٬۱۰۴ تومان کارت به کارت
30 فروردین 1400 sar****** ۲۶٬۸۵۷ تومان کارت به کارت
30 فروردین 1400 fat****** ۲۳٬۱۶۳ تومان کارت به کارت
30 فروردین 1400 nas****** ۱۰٬۳۳۳ تومان کارت به کارت
30 فروردین 1400 104****** ۲۰٬۷۱۸ تومان کارت به کارت
28 فروردین 1400 yoo****** ۴۸۹٬۹۷۵ تومان کارت به کارت
28 فروردین 1400 soh****** ۳۳۰٬۵۷۸ تومان کارت به کارت
25 فروردین 1400 ami****** ۴۲٬۵۴۹ تومان کارت به کارت
25 فروردین 1400 Moh****** ۱۹٬۳۰۵ تومان کارت به کارت
24 فروردین 1400 nas****** ۱۰٬۰۸۴ تومان کارت به کارت
23 فروردین 1400 104****** ۱۰٬۲۴۸ تومان کارت به کارت
22 فروردین 1400 mar****** ۵۱٬۰۲۳ تومان کارت به کارت
22 فروردین 1400 soh****** ۳۰۷٬۴۵۳ تومان کارت به کارت
20 فروردین 1400 104****** ۱۰٬۴۲۷ تومان کارت به کارت
20 فروردین 1400 fat****** ۴۰٬۲۱۹ تومان کارت به کارت
20 فروردین 1400 Ali****** ۴۲٬۰۹۲ تومان کارت به کارت
19 فروردین 1400 pic****** ۲۴٬۳۲۷ تومان کارت به کارت