اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
۲۰۲۱/۳/۴،‏ ۱۸:۵۲ 104****** ۱۰٬۳۰۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۲،‏ ۲۰:۰۹ fat****** ۳۳٬۰۳۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۲،‏ ۱۸:۳۴ mar****** ۱۰۰٬۸۱۴ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۳/۱،‏ ۱۰:۵۵ mil****** ۲۳٬۳۶۹ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۱،‏ ۰:۱۳ mrt****** ۳۵٬۶۱۰ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۲/۲۸،‏ ۱۷:۳۲ sar****** ۱۴۶٬۷۳۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۸،‏ ۱۲:۰۵ fat****** ۲۷٬۸۵۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۸،‏ ۸:۳۳ Ali****** ۵۰٬۰۳۲ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۷،‏ ۲۲:۲۸ soh****** ۶۷۸٬۶۹۲ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۷،‏ ۱۹:۰۷ 104****** ۱۰٬۱۹۲ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۷،‏ ۱۴:۴۴ Sin****** ۱۱۰٬۴۳۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۷،‏ ۱۱:۳۷ nas****** ۱۰٬۰۵۹ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۵،‏ ۱۹:۳۹ fat****** ۴۴٬۴۵۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۴،‏ ۲۳:۱۰ sta****** ۱۵۶٬۵۹۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۴،‏ ۲۰:۲۹ Ali****** ۱۳۳٬۳۲۹ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۳،‏ ۲۱:۰۵ mar****** ۱۰۰٬۹۴۷ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۲/۲۳،‏ ۱۸:۴۷ mrt****** ۳۱٬۹۳۵ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۲/۲۲،‏ ۲۱:۵۱ 104****** ۱۰٬۸۴۹ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۰،‏ ۲۲:۳۴ soh****** ۵۴۰٬۶۹۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۲/۲۰،‏ ۱۴:۴۴ fat****** ۴۳٬۸۴۵ تومان کارت به کارت