اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
19 دی 1398 ، ‏ ۱۹:۱۰ Ali****** ۳۰٬۳۱۸ تومان کارت به کارت
19 دی 1398 ، ‏ ۱۳:۰۴ Sam****** ۱۹٬۹۹۴ تومان کارت به کارت
13 دی 1398 ، ‏ ۱۲:۱۹ Ali****** ۲۰٬۰۸۸ تومان کارت به کارت
12 دی 1398 ، ‏ ۲۱:۰۲ adm****** ۱۷۲٬۵۰۰ تومان کارت به کارت
8 دی 1398 ، ‏ ۹:۳۷ Ali****** ۲۰٬۸۵۳ تومان کارت به کارت
6 دی 1398 ، ‏ ۸:۳۹ Sal****** ۱۰٬۰۶۰ تومان کارت به کارت
2 دی 1398 ، ‏ ۲۰:۲۳ Ali****** ۲۰٬۰۰۷ تومان کارت به کارت
28 آذر 1398 ، ‏ ۱۶:۰۰ koo****** ۲۰٬۳۶۳ تومان کارت به کارت
28 آذر 1398 ، ‏ ۴:۳۲ Ali****** ۲۰٬۶۲۵ تومان کارت به کارت
25 آذر 1398 ، ‏ ۱۹:۰۰ Sam****** ۱۳٬۰۵۰ تومان کارت به کارت
25 آذر 1398 ، ‏ ۱۱:۱۴ Ali****** ۲۰٬۱۳۷ تومان کارت به کارت
22 آذر 1398 ، ‏ ۱۲:۴۳ Ali****** ۲۰٬۰۰۳ تومان کارت به کارت
18 آذر 1398 ، ‏ ۴:۴۴ Ali****** ۱۰٬۲۶۹ تومان کارت به کارت
15 آذر 1398 ، ‏ ۱۸:۱۴ Ali****** ۱۰٬۳۷۱ تومان کارت به کارت
14 آذر 1398 ، ‏ ۱۱:۲۱ Ali****** ۱۰٬۲۱۲ تومان کارت به کارت
13 آذر 1398 ، ‏ ۱۶:۰۳ Ali****** ۱۰٬۹۰۰ تومان کارت به کارت
13 آذر 1398 ، ‏ ۷:۵۴ adm****** ۲۰۴٬۵۸۶ تومان کارت به کارت
12 آذر 1398 ، ‏ ۱۹:۰۱ Ali****** ۲۰٬۱۴۱ تومان کارت به کارت
11 آذر 1398 ، ‏ ۴:۴۶ Ali****** ۱۰٬۰۶۴ تومان کارت به کارت
9 آذر 1398 ، ‏ ۹:۴۸ Ali****** ۱۱٬۵۶۷ تومان کارت به کارت