اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
۲۰۲۰/۳/۱۶،‏ ۱۹:۳۹ Ali****** ۱۰٬۰۱۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۲/۱۶،‏ ۱:۲۹ Sam****** ۱۳٬۶۵۹ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۲۶،‏ ۷:۵۵ Ali****** ۲۰٬۱۶۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۶،‏ ۱۹:۴۵ Ali****** ۲۰٬۰۱۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۱۸:۲۵ Ali****** ۲۵٬۲۳۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۴،‏ ۰:۳۷ koo****** ۲۱٬۱۱۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۱۳،‏ ۱۳:۱۷ Ali****** ۲۵٬۰۹۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۲۲:۴۰ Ali****** ۳۰٬۳۱۸ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۹،‏ ۱۶:۳۴ Sam****** ۱۹٬۹۹۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۳،‏ ۱۵:۴۹ Ali****** ۲۰٬۰۸۸ تومان کارت به کارت
۲۰۲۰/۱/۳،‏ ۰:۳۲ adm****** ۱۷۲٬۵۰۰ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۲۹،‏ ۱۳:۰۷ Ali****** ۲۰٬۸۵۳ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۲۷،‏ ۱۲:۰۹ Sal****** ۱۰٬۰۶۰ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۲۳،‏ ۲۳:۵۳ Ali****** ۲۰٬۰۰۷ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۱۹،‏ ۱۹:۳۰ koo****** ۲۰٬۳۶۳ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۱۹،‏ ۸:۰۲ Ali****** ۲۰٬۶۲۵ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۱۶،‏ ۲۲:۳۰ Sam****** ۱۳٬۰۵۰ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۱۶،‏ ۱۴:۴۴ Ali****** ۲۰٬۱۳۷ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۱۳،‏ ۱۶:۱۳ Ali****** ۲۰٬۰۰۳ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۹،‏ ۸:۱۴ Ali****** ۱۰٬۲۶۹ تومان کارت به کارت