اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
۲۰۱۹/۱۲/۶،‏ ۲۱:۴۴ Ali****** ۱۰٬۳۷۱ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۵،‏ ۱۴:۵۱ Ali****** ۱۰٬۲۱۲ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۴،‏ ۱۹:۳۳ Ali****** ۱۰٬۹۰۰ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۴،‏ ۱۱:۲۴ adm****** ۲۰۴٬۵۸۶ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۳،‏ ۲۲:۳۱ Ali****** ۲۰٬۱۴۱ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۲/۲،‏ ۸:۱۶ Ali****** ۱۰٬۰۶۴ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۱/۳۰،‏ ۱۳:۱۸ Ali****** ۱۱٬۵۶۷ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۱/۲۹،‏ ۰:۵۵ Ali****** ۱۰٬۶۹۷ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۱/۲۷،‏ ۲۲:۲۳ Ali****** ۱۰٬۰۵۲ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۱/۲۷،‏ ۸:۰۹ Ali****** ۱۰٬۰۲۴ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۱/۲۵،‏ ۱۲:۱۲ Ali****** ۱۰٬۰۲۸ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۱/۱۶،‏ ۱۴:۰۶ Ali****** ۱۰٬۳۲۶ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۱/۱۲،‏ ۲۰:۰۰ Ali****** ۱۱٬۰۸۸ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۱/۷،‏ ۱۱:۱۸ adm****** ۵۴٬۹۳۱ تومان کارت به کارت
۲۰۱۹/۱۱/۱،‏ ۲۰:۵۱ soh****** ۳۷٬۱۳۱ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۱۹/۱۰/۲۷،‏ ۱۵:۲۲ soh****** ۱۸٬۷۴۷ تومان شبا (بین بانکی)