اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
8 خرداد 1401 ، ‏ ۸:۱۶ Abi****** ۱۵٬۱۲۲ تومان کارت به کارت
7 خرداد 1401 ، ‏ ۲۳:۳۱ Abo****** ۸۵٬۷۰۲ تومان کارت به کارت
7 خرداد 1401 ، ‏ ۱۳:۰۶ maz****** ۵۶٬۳۷۴ تومان کارت به کارت
7 خرداد 1401 ، ‏ ۱۰:۱۳ Ali****** ۱۳۶٬۱۰۶ تومان کارت به کارت
7 خرداد 1401 ، ‏ ۸:۱۸ 114****** ۲۷٬۷۹۸ تومان کارت به کارت
6 خرداد 1401 ، ‏ ۲۳:۰۴ 108****** ۳۱۸٬۶۷۶ تومان کارت به کارت
6 خرداد 1401 ، ‏ ۱۶:۴۵ Ami****** ۹۶٬۶۷۱ تومان کارت به کارت
6 خرداد 1401 ، ‏ ۱۴:۰۰ 104****** ۲۹٬۸۴۴ تومان کارت به کارت
4 خرداد 1401 ، ‏ ۱۷:۴۳ 106****** ۳۹٬۹۵۸ تومان کارت به کارت
4 خرداد 1401 ، ‏ ۱۵:۵۱ Ada****** ۲۰٬۰۷۸ تومان کارت به کارت
4 خرداد 1401 ، ‏ ۹:۳۳ Dea****** ۲۲۳٬۰۷۲ تومان شبا (بین بانکی)
4 خرداد 1401 ، ‏ ۰:۰۸ jwa****** ۴۸٬۰۸۲ تومان کارت به کارت
3 خرداد 1401 ، ‏ ۱۹:۳۸ Abo****** ۶۴٬۷۵۰ تومان کارت به کارت
2 خرداد 1401 ، ‏ ۲۲:۴۷ 108****** ۲۰۵٬۸۱۸ تومان کارت به کارت
2 خرداد 1401 ، ‏ ۱۶:۴۳ mah****** ۱۶٬۴۴۰ تومان کارت به کارت
2 خرداد 1401 ، ‏ ۱۵:۰۳ 116****** ۱۳٬۲۱۸ تومان کارت به کارت
2 خرداد 1401 ، ‏ ۱۲:۴۲ mar****** ۱۵۲٬۲۹۲ تومان کارت به کارت
1 خرداد 1401 ، ‏ ۱۸:۰۲ run****** ۳۳٬۶۳۸ تومان کارت به کارت
1 خرداد 1401 ، ‏ ۱۳:۲۹ far****** ۱۴٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
31 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۲۳:۲۳ Abo****** ۱۴۲٬۲۸۶ تومان کارت به کارت