اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
26 خرداد 1400 ، ‏ ۶:۴۳ 104****** ۱۰٬۰۹۰ تومان کارت به کارت
26 خرداد 1400 ، ‏ ۶:۳۱ irg****** ۱۰۴٬۳۶۹ تومان کارت به کارت
25 خرداد 1400 ، ‏ ۸:۵۹ yoo****** ۹۳٬۶۳۱ تومان کارت به کارت
24 خرداد 1400 ، ‏ ۱۹:۴۸ ali****** ۵۴٬۳۹۰ تومان کارت به کارت
23 خرداد 1400 ، ‏ ۱۹:۴۴ Rez****** ۱۳٬۰۰۷ تومان کارت به کارت
23 خرداد 1400 ، ‏ ۱۶:۵۵ mar****** ۱۰۰٬۲۱۱ تومان کارت به کارت
23 خرداد 1400 ، ‏ ۱۶:۳۶ ali****** ۴۲٬۰۸۲ تومان کارت به کارت
23 خرداد 1400 ، ‏ ۹:۱۸ 104****** ۱۰٬۷۹۷ تومان کارت به کارت
23 خرداد 1400 ، ‏ ۸:۵۵ Mov****** ۱۰٬۵۴۷ تومان کارت به کارت
23 خرداد 1400 ، ‏ ۴:۱۴ Par****** ۱۳۹٬۲۹۷ تومان کارت به کارت
22 خرداد 1400 ، ‏ ۱۶:۲۷ ali****** ۳۳٬۲۱۳ تومان کارت به کارت
22 خرداد 1400 ، ‏ ۸:۵۶ Ali****** ۶۴٬۶۱۰ تومان کارت به کارت
22 خرداد 1400 ، ‏ ۵:۵۱ yoo****** ۱۳۸٬۷۶۰ تومان کارت به کارت
21 خرداد 1400 ، ‏ ۱۸:۰۴ ali****** ۴۲٬۰۶۴ تومان کارت به کارت
21 خرداد 1400 ، ‏ ۹:۲۳ es1****** ۱۵٬۴۱۹ تومان کارت به کارت
20 خرداد 1400 ، ‏ ۱۸:۰۴ ali****** ۴۴٬۳۴۹ تومان کارت به کارت
20 خرداد 1400 ، ‏ ۱۱:۰۹ 104****** ۱۴٬۶۹۰ تومان کارت به کارت
20 خرداد 1400 ، ‏ ۷:۰۷ nas****** ۱۰٬۱۴۶ تومان کارت به کارت
19 خرداد 1400 ، ‏ ۱۸:۵۷ ami****** ۱۶٬۳۵۵ تومان کارت به کارت
19 خرداد 1400 ، ‏ ۱۴:۴۶ ali****** ۷۲٬۸۴۵ تومان کارت به کارت