اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
1 آبان 1400 ، ‏ ۸:۲۵ omi****** ۱۷۹٬۹۸۲ تومان شبا ( بین بانکی )
30 مهر 1400 ، ‏ ۱۶:۵۱ Dea****** ۳۸٬۴۸۶ تومان شبا ( بین بانکی )
30 مهر 1400 ، ‏ ۱۴:۵۰ ehs****** ۷۶٬۵۷۶ تومان کارت به کارت
30 مهر 1400 ، ‏ ۱۳:۰۱ irg****** ۴۵۰٬۶۲۵ تومان کارت به کارت
30 مهر 1400 ، ‏ ۱۱:۴۵ 112****** ۱۹٬۷۶۴ تومان کارت به کارت
30 مهر 1400 ، ‏ ۸:۳۳ es1****** ۱۱٬۵۲۳ تومان کارت به کارت
29 مهر 1400 ، ‏ ۵:۵۷ yoo****** ۴۰۰٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
28 مهر 1400 ، ‏ ۱۲:۴۳ Ian****** ۲۶۱٬۳۳۱ تومان کارت به کارت
28 مهر 1400 ، ‏ ۱۱:۰۹ Emi****** ۱۶٬۶۰۱ تومان کارت به کارت
28 مهر 1400 ، ‏ ۹:۵۴ ani****** ۱۱٬۸۸۶ تومان شبا ( بین بانکی )
27 مهر 1400 ، ‏ ۱۴:۰۷ The****** ۱۰٬۰۱۷ تومان شبا ( بین بانکی )
26 مهر 1400 ، ‏ ۱۸:۰۶ far****** ۱۰۰٬۳۱۵ تومان کارت به کارت
26 مهر 1400 ، ‏ ۱۷:۴۴ Rez****** ۳۰۸٬۴۱۰ تومان کارت به کارت
26 مهر 1400 ، ‏ ۱۴:۳۷ 112****** ۲۲٬۵۱۹ تومان کارت به کارت
25 مهر 1400 ، ‏ ۲۳:۲۹ kdr****** ۴۵٬۰۹۵ تومان شبا ( بین بانکی )
25 مهر 1400 ، ‏ ۹:۱۷ mar****** ۲۸۵٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
25 مهر 1400 ، ‏ ۶:۱۳ Ada****** ۲۵٬۱۱۳ تومان کارت به کارت
24 مهر 1400 ، ‏ ۱۰:۱۸ ani****** ۱۰٬۲۹۹ تومان شبا ( بین بانکی )
24 مهر 1400 ، ‏ ۱۰:۰۶ 116****** ۱۰٬۹۵۹ تومان کارت به کارت
24 مهر 1400 ، ‏ ۹:۲۶ Ami****** ۲۵٬۹۶۴ تومان شبا ( بین بانکی )