اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
30 دی 1402 ، ‏ ۱:۲۲ run****** ۴۳٬۷۴۸ تومان کارت به کارت
29 دی 1402 ، ‏ ۲۱:۵۲ 108****** ۳۳۸٬۷۴۲ تومان کارت به کارت
29 دی 1402 ، ‏ ۱۶:۲۸ yen****** ۵۱٬۰۴۶ تومان کارت به کارت
28 دی 1402 ، ‏ ۱۴:۰۳ 104****** ۴۵٬۴۰۴ تومان کارت به کارت
27 دی 1402 ، ‏ ۱۸:۰۶ EAD****** ۱۵۵٬۵۲۶ تومان کارت به کارت
27 دی 1402 ، ‏ ۱۳:۴۶ sss****** ۱٬۹۲۳٬۸۸۸ تومان شبا (بین بانکی)
26 دی 1402 ، ‏ ۲۳:۳۲ fat****** ۱۱۸٬۶۸۲ تومان کارت به کارت
26 دی 1402 ، ‏ ۱:۱۷ Sim****** ۲۳٬۸۵۹ تومان کارت به کارت
25 دی 1402 ، ‏ ۱۵:۴۳ mar****** ۶۲٬۰۱۰ تومان کارت به کارت
24 دی 1402 ، ‏ ۲۱:۱۱ sin****** ۱۰٬۰۵۴ تومان کارت به کارت
24 دی 1402 ، ‏ ۱۶:۳۹ maz****** ۱۵٬۰۱۶ تومان کارت به کارت
23 دی 1402 ، ‏ ۲۳:۲۶ Abo****** ۹۰٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
23 دی 1402 ، ‏ ۲۱:۱۷ soh****** ۲۴۴٬۵۱۲ تومان کارت به کارت
22 دی 1402 ، ‏ ۲۲:۲۳ san****** ۵۴٬۹۵۶ تومان شبا (بین بانکی)
22 دی 1402 ، ‏ ۱۸:۲۶ 108****** ۳۹۱٬۶۲۶ تومان کارت به کارت
22 دی 1402 ، ‏ ۱۴:۰۳ mil****** ۴۴٬۵۴۴ تومان کارت به کارت
21 دی 1402 ، ‏ ۲۰:۲۲ yen****** ۵۶٬۰۰۸ تومان کارت به کارت
21 دی 1402 ، ‏ ۱۷:۴۵ dwd****** ۱۰٬۰۶۴ تومان شبا (بین بانکی)
21 دی 1402 ، ‏ ۱۵:۰۶ DIX****** ۱۰٬۴۳۴ تومان شبا (بین بانکی)
21 دی 1402 ، ‏ ۱۵:۰۰ sin****** ۱۳۳٬۵۳۸ تومان کارت به کارت