اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
30 خرداد 1400 ami****** ۱۴۹٬۲۳۷ تومان کارت به کارت
30 خرداد 1400 ira****** ۵۰٬۱۲۹ تومان کارت به کارت
30 خرداد 1400 mar****** ۱۱۰٬۰۰۱ تومان کارت به کارت
30 خرداد 1400 ali****** ۱۰٬۳۲۹ تومان کارت به کارت
30 خرداد 1400 Fae****** ۵۰٬۴۰۶ تومان کارت به کارت
30 خرداد 1400 MGX****** ۷۴٬۶۹۷ تومان کارت به کارت
29 خرداد 1400 104****** ۱۱٬۵۸۰ تومان کارت به کارت
29 خرداد 1400 run****** ۱۶۲٬۱۸۴ تومان کارت به کارت
29 خرداد 1400 ali****** ۱۱۷٬۳۵۵ تومان کارت به کارت
29 خرداد 1400 yoo****** ۱۲۱٬۷۸۸ تومان کارت به کارت
29 خرداد 1400 Ali****** ۴۶٬۸۶۴ تومان کارت به کارت
27 خرداد 1400 Ali****** ۱۲٬۷۵۸ تومان کارت به کارت
27 خرداد 1400 pic****** ۱۱٬۰۵۵ تومان کارت به کارت
27 خرداد 1400 maz****** ۱۰٬۱۲۶ تومان کارت به کارت
26 خرداد 1400 ali****** ۶۱٬۴۶۲ تومان کارت به کارت
26 خرداد 1400 104****** ۱۰٬۰۹۰ تومان کارت به کارت
26 خرداد 1400 irg****** ۱۰۴٬۳۶۹ تومان کارت به کارت
25 خرداد 1400 yoo****** ۹۳٬۶۳۱ تومان کارت به کارت
24 خرداد 1400 ali****** ۵۴٬۳۹۰ تومان کارت به کارت
23 خرداد 1400 Rez****** ۱۳٬۰۰۷ تومان شبا ( بین بانکی )