اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
8 آبان 1401 ، ‏ ۲۱:۰۰ maz****** ۶۸٬۸۹۲ تومان کارت به کارت
7 آبان 1401 ، ‏ ۲۳:۲۱ ali****** ۵۷٬۱۶۴ تومان کارت به کارت
7 آبان 1401 ، ‏ ۲۳:۲۰ Abo****** ۱۳۷٬۹۱۸ تومان کارت به کارت
7 آبان 1401 ، ‏ ۲۰:۱۹ soh****** ۱٬۱۲۶٬۰۷۶ تومان کارت به کارت
7 آبان 1401 ، ‏ ۱۶:۵۹ far****** ۷۹٬۰۸۲ تومان کارت به کارت
7 آبان 1401 ، ‏ ۱۴:۲۱ far****** ۱۵٬۳۴۶ تومان کارت به کارت
6 آبان 1401 ، ‏ ۲۲:۲۰ 108****** ۵۸۶٬۶۷۶ تومان کارت به کارت
6 آبان 1401 ، ‏ ۱۸:۱۸ mah****** ۳۸٬۰۱۸ تومان کارت به کارت
6 آبان 1401 ، ‏ ۱۶:۵۰ sin****** ۳۷۷٬۲۲۰ تومان کارت به کارت
5 آبان 1401 ، ‏ ۱۸:۲۳ Ral****** ۵۱٬۴۸۲ تومان کارت به کارت
5 آبان 1401 ، ‏ ۱۳:۰۷ Mah****** ۱۳٬۱۷۶ تومان کارت به کارت
5 آبان 1401 ، ‏ ۱:۲۹ moo****** ۳۲۱٬۳۹۸ تومان شبا (بین بانکی)
4 آبان 1401 ، ‏ ۲۲:۳۴ Kir****** ۱۶٬۵۴۲ تومان کارت به کارت
4 آبان 1401 ، ‏ ۱۴:۵۹ Meh****** ۴۲٬۸۶۴ تومان کارت به کارت
4 آبان 1401 ، ‏ ۱۴:۰۱ abb****** ۲۰٬۰۷۴ تومان شبا (بین بانکی)
4 آبان 1401 ، ‏ ۶:۵۰ 100****** ۱۴٬۵۷۲ تومان کارت به کارت
2 آبان 1401 ، ‏ ۱۴:۳۹ Rez****** ۵۰٬۷۹۶ تومان کارت به کارت
2 آبان 1401 ، ‏ ۱۴:۱۰ mar****** ۱۶۵٬۰۹۶ تومان کارت به کارت
1 آبان 1401 ، ‏ ۷:۰۷ Abo****** ۱۲۰٬۶۲۶ تومان کارت به کارت
30 مهر 1401 ، ‏ ۲۱:۵۵ soh****** ۱٬۱۸۸٬۷۱۲ تومان کارت به کارت