اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
20 تیر 1401 ، ‏ ۱۲:۳۲ mar****** ۲۹۱٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
19 تیر 1401 ، ‏ ۱۵:۲۰ 104****** ۳۲٬۵۵۴ تومان کارت به کارت
19 تیر 1401 ، ‏ ۱۳:۵۷ 117****** ۲۰٬۶۱۲ تومان کارت به کارت
18 تیر 1401 ، ‏ ۲۳:۳۰ Abo****** ۱۶۳٬۱۴۲ تومان کارت به کارت
18 تیر 1401 ، ‏ ۱۷:۵۱ Ali****** ۱۹٬۸۹۲ تومان شبا (بین بانکی)
18 تیر 1401 ، ‏ ۱۴:۲۹ Emi****** ۲۲٬۳۱۲ تومان کارت به کارت
18 تیر 1401 ، ‏ ۰:۱۱ sin****** ۳۶۲٬۱۸۰ تومان کارت به کارت
17 تیر 1401 ، ‏ ۲۲:۴۷ Sin****** ۷۸٬۲۸۴ تومان کارت به کارت
17 تیر 1401 ، ‏ ۲۲:۱۴ 108****** ۲۵۷٬۱۷۶ تومان کارت به کارت
17 تیر 1401 ، ‏ ۱۸:۲۹ mat****** ۲۲٬۳۹۴ تومان شبا (بین بانکی)
17 تیر 1401 ، ‏ ۱۲:۵۶ Fat****** ۲۸٬۶۴۱ تومان کارت به کارت
16 تیر 1401 ، ‏ ۲۲:۴۰ yen****** ۱۵٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
16 تیر 1401 ، ‏ ۱۲:۰۷ 106****** ۲۹٬۵۲۴ تومان کارت به کارت
15 تیر 1401 ، ‏ ۲۳:۱۸ 108****** ۱۷۰٬۳۸۲ تومان کارت به کارت
15 تیر 1401 ، ‏ ۱۹:۳۲ jwa****** ۱۷٬۲۵۸ تومان کارت به کارت
14 تیر 1401 ، ‏ ۲۳:۲۵ Moh****** ۱۴٬۷۶۸ تومان کارت به کارت
14 تیر 1401 ، ‏ ۲۰:۱۵ 114****** ۱۴٬۰۴۴ تومان کارت به کارت
14 تیر 1401 ، ‏ ۱۶:۱۰ 112****** ۱۸٬۲۷۲ تومان کارت به کارت
13 تیر 1401 ، ‏ ۲۳:۱۱ 108****** ۲۷۰٬۴۰۶ تومان کارت به کارت
13 تیر 1401 ، ‏ ۱۲:۱۸ mar****** ۲۲۵٬۲۸۸ تومان کارت به کارت