اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
27 بهمن 1401 ، ‏ ۱۲:۳۳ yen****** ۳۷٬۳۰۸ تومان کارت به کارت
27 بهمن 1401 ، ‏ ۰:۱۴ Par****** ۳۴٬۶۲۲ تومان کارت به کارت
26 بهمن 1401 ، ‏ ۱۱:۲۲ jav****** ۲۰٬۴۶۴ تومان شبا (بین بانکی)
25 بهمن 1401 ، ‏ ۲۱:۳۴ mrn****** ۱۰٬۰۰۲ تومان شبا (بین بانکی)
24 بهمن 1401 ، ‏ ۱:۱۵ mar****** ۷۶٬۰۵۸ تومان کارت به کارت
23 بهمن 1401 ، ‏ ۱۵:۳۱ Emi****** ۱۶٬۸۷۳ تومان کارت به کارت
23 بهمن 1401 ، ‏ ۱۴:۰۴ ton****** ۲۶٬۰۵۶ تومان کارت به کارت
23 بهمن 1401 ، ‏ ۱۰:۱۸ Mim****** ۱۰٬۷۹۷ تومان کارت به کارت
23 بهمن 1401 ، ‏ ۹:۴۶ has****** ۱۹۰٬۷۷۰ تومان شبا (بین بانکی)
22 بهمن 1401 ، ‏ ۲۳:۲۱ Abo****** ۱۹۲٬۱۴۰ تومان کارت به کارت
22 بهمن 1401 ، ‏ ۲۱:۰۶ soh****** ۳۹۴٬۳۷۶ تومان کارت به کارت
21 بهمن 1401 ، ‏ ۲۱:۵۱ 108****** ۶۲۵٬۷۴۲ تومان کارت به کارت
21 بهمن 1401 ، ‏ ۶:۵۹ zey****** ۱۰٬۵۱۱ تومان کارت به کارت
20 بهمن 1401 ، ‏ ۲۱:۵۰ 100****** ۱۱٬۹۴۰ تومان کارت به کارت
19 بهمن 1401 ، ‏ ۱۷:۵۰ RZr****** ۱۰٬۶۴۳ تومان کارت به کارت
19 بهمن 1401 ، ‏ ۱۴:۲۲ Nim****** ۱۸٬۲۵۴ تومان کارت به کارت
19 بهمن 1401 ، ‏ ۱۳:۳۱ sad****** ۳۹٬۴۷۳ تومان کارت به کارت
18 بهمن 1401 ، ‏ ۲۰:۴۲ soh****** ۱۵٬۱۴۹ تومان کارت به کارت
18 بهمن 1401 ، ‏ ۱۸:۲۱ Air****** ۱۱٬۷۷۸٬۵۱۸ تومان شبا (بین بانکی)
18 بهمن 1401 ، ‏ ۱۲:۰۶ Ali****** ۱۰۲٬۶۵۶ تومان کارت به کارت