اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
۲۰۲۱/۳/۲۸،‏ ۱۱:۴۵ fat****** ۳۲٬۷۶۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۲۸،‏ ۰:۱۲ soh****** ۲۷۱٬۵۵۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۲۷،‏ ۷:۵۴ Sal****** ۱۸٬۲۷۶ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۳/۲۶،‏ ۱۴:۰۴ 104****** ۱۰٬۵۰۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۲۶،‏ ۱۱:۲۷ fat****** ۳۷٬۱۷۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۲۳،‏ ۱۹:۱۳ fat****** ۳۰٬۹۳۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۲۲،‏ ۱۰:۴۲ 104****** ۱۰٬۵۰۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۲۱،‏ ۱۶:۴۸ fat****** ۵۴٬۵۱۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۲۱،‏ ۱۵:۵۷ Eng****** ۱۰٬۴۱۵ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۳/۲۰،‏ ۲۳:۴۱ soh****** ۳۷۶٬۵۳۸ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۲۰،‏ ۲۰:۴۸ moo****** ۲۰۰٬۳۷۶ تومان zarinpal
۲۰۲۱/۳/۲۰،‏ ۱۸:۳۷ yoo****** ۶۰۲٬۷۱۸ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۲۰،‏ ۱۵:۲۳ Ali****** ۱۰٬۱۶۹ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۳/۲۰،‏ ۱۱:۳۴ Sin****** ۴۳٬۵۹۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۲۰،‏ ۹:۲۶ Ali****** ۱۸٬۲۳۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۲۰،‏ ۰:۰۶ mar****** ۱۰۱٬۴۹۰ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۱۹،‏ ۲۳:۲۴ Nil****** ۲۶٬۳۲۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۱۹،‏ ۱۹:۴۶ Rez****** ۴۶۱٬۶۴۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۱۹،‏ ۱۸:۴۱ Emi****** ۲۱۴٬۴۵۲ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۱۹،‏ ۱۳:۳۱ sar****** ۲۱۲٬۲۶۵ تومان کارت به کارت