اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
15 فروردین 1403 ، ‏ ۸:۲۴ has****** ۲۰۲٬۵۷۸ تومان شبا (بین بانکی)
14 فروردین 1403 ، ‏ ۱۰:۵۷ mar****** ۸۳٬۸۳۲ تومان کارت به کارت
12 فروردین 1403 ، ‏ ۱۸:۱۱ des****** ۲۵٬۱۸۰ تومان کارت به کارت
12 فروردین 1403 ، ‏ ۱۷:۳۸ yen****** ۳۰٬۴۸۶ تومان کارت به کارت
11 فروردین 1403 ، ‏ ۲۱:۰۱ Abo****** ۷۴٬۷۲۰ تومان کارت به کارت
11 فروردین 1403 ، ‏ ۹:۳۰ san****** ۳۹٬۳۴۴ تومان شبا (بین بانکی)
11 فروردین 1403 ، ‏ ۴:۲۰ 108****** ۳۳۸٬۹۲۲ تومان کارت به کارت
10 فروردین 1403 ، ‏ ۹:۰۳ jav****** ۱۳٬۶۹۲ تومان شبا (بین بانکی)
9 فروردین 1403 ، ‏ ۱۹:۲۲ sin****** ۷۴٬۵۴۰ تومان کارت به کارت
9 فروردین 1403 ، ‏ ۱۹:۱۳ abb****** ۱۷٬۴۹۲ تومان شبا (بین بانکی)
9 فروردین 1403 ، ‏ ۱۴:۲۷ Nil****** ۱۰٬۳۰۱ تومان کارت به کارت
8 فروردین 1403 ، ‏ ۱۸:۵۱ moh****** ۱۰٬۱۱۸ تومان کارت به کارت
7 فروردین 1403 ، ‏ ۲۰:۱۰ dwd****** ۱۱٬۴۳۰ تومان شبا (بین بانکی)
5 فروردین 1403 ، ‏ ۱۰:۵۸ yen****** ۶۶٬۶۵۲ تومان کارت به کارت
5 فروردین 1403 ، ‏ ۰:۲۳ Abo****** ۱۲۵٬۳۹۰ تومان کارت به کارت
4 فروردین 1403 ، ‏ ۲۱:۱۲ soh****** ۳۱۲٬۸۵۶ تومان کارت به کارت
4 فروردین 1403 ، ‏ ۱۷:۵۲ 108****** ۳۴۹٬۷۰۴ تومان کارت به کارت
4 فروردین 1403 ، ‏ ۱۳:۲۷ san****** ۳۸٬۵۰۴ تومان شبا (بین بانکی)
2 فروردین 1403 ، ‏ ۱۳:۴۹ sin****** ۱۰٬۰۶۶ تومان کارت به کارت
1 فروردین 1403 ، ‏ ۱۴:۴۲ fat****** ۱۶۰٬۲۰۶ تومان کارت به کارت