اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
9 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۴۹ Par****** ۲۳٬۷۱۵ تومان کارت به کارت
9 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۱:۰۹ 104****** ۱۱٬۴۴۴ تومان کارت به کارت
8 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۲۰:۲۲ fat****** ۱۰٬۹۱۶ تومان کارت به کارت
8 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۷:۲۲ mar****** ۸۰٬۲۶۲ تومان کارت به کارت
8 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۰۵ nas****** ۱۰٬۱۷۵ تومان کارت به کارت
8 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۹:۳۱ mil****** ۱۵٬۸۳۸ تومان شبا (بین بانکی)
8 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۹:۱۵ Ali****** ۴۱٬۵۲۶ تومان کارت به کارت
8 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۸:۳۲ soh****** ۷۲٬۵۳۳ تومان کارت به کارت
8 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۶:۰۲ yoo****** ۳۶۵٬۵۰۰ تومان کارت به کارت
7 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۴۱ 104****** ۱۰٬۰۰۴ تومان کارت به کارت
5 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۳:۴۸ 106****** ۱۹٬۷۷۱ تومان شبا (بین بانکی)
4 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۱۷ 104****** ۱۰٬۰۰۹ تومان کارت به کارت
4 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۰:۵۷ nas****** ۱۰٬۱۹۳ تومان کارت به کارت
3 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۲:۱۲ es1****** ۲۷٬۰۴۰ تومان شبا (بین بانکی)
2 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۸:۳۸ 104****** ۱۰٬۹۲۳ تومان کارت به کارت
1 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۴۵ Her****** ۳۳٬۸۸۸ تومان کارت به کارت
1 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۰۱ soh****** ۱۷۸٬۹۰۷ تومان کارت به کارت
31 فروردین 1400 ، ‏ ۱۳:۴۵ rez****** ۳۱۸٬۹۱۶ تومان کارت به کارت
31 فروردین 1400 ، ‏ ۱۳:۱۹ mil****** ۲۸٬۳۴۸ تومان شبا (بین بانکی)
31 فروردین 1400 ، ‏ ۹:۴۰ Ali****** ۴۱٬۱۰۴ تومان کارت به کارت