اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
17 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۸:۱۲ pic****** ۳۴٬۴۳۴ تومان کارت به کارت
16 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۱۱ Par****** ۴۵٬۴۳۸ تومان کارت به کارت
16 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۲:۳۲ 106****** ۵۲٬۹۱۲ تومان کارت به کارت
16 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۲:۱۹ Rez****** ۶۷۰٬۴۷۸ تومان کارت به کارت
15 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۷:۳۲ nas****** ۱۰٬۱۱۴ تومان کارت به کارت
15 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۱۲ sar****** ۱۱٬۶۸۰ تومان کارت به کارت
15 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۰:۴۸ Ali****** ۴۵٬۴۰۰ تومان کارت به کارت
15 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۰:۳۸ fat****** ۱۱٬۶۱۵ تومان کارت به کارت
15 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۹:۰۸ esu****** ۵۴۹٬۱۹۲ تومان کارت به کارت
15 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۷:۵۷ yoo****** ۳۶۹٬۳۲۵ تومان کارت به کارت
14 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۷:۵۹ mar****** ۵۱٬۳۰۴ تومان کارت به کارت
14 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۴:۱۷ 104****** ۱۰٬۵۰۷ تومان کارت به کارت
14 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۷:۲۰ Sep****** ۸۷٬۹۱۶ تومان کارت به کارت
13 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۹:۲۵ nas****** ۱۱٬۱۷۱ تومان کارت به کارت
12 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۹:۱۷ ash****** ۳۰٬۴۳۷ تومان کارت به کارت
12 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۰:۳۲ 104****** ۱۲٬۲۸۱ تومان کارت به کارت
11 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۹:۰۴ Apa****** ۲۸٬۶۷۲ تومان کارت به کارت
11 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۳:۴۸ ER1****** ۱۰٬۴۵۰ تومان کارت به کارت
10 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۲:۰۹ nas****** ۱۰٬۰۶۰ تومان کارت به کارت
10 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۱:۰۷ es1****** ۴۲٬۸۰۶ تومان شبا (بین بانکی)