اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
9 اسفند 1400 ، ‏ ۱۱:۴۶ 101****** ۲۹٬۸۶۶ تومان کارت به کارت
8 اسفند 1400 ، ‏ ۱۷:۲۹ 106****** ۷۱۲٬۵۱۰ تومان کارت به کارت
8 اسفند 1400 ، ‏ ۲:۳۲ Fai****** ۲۹٬۶۹۸ تومان کارت به کارت
7 اسفند 1400 ، ‏ ۲۲:۵۶ sss****** ۱٬۱۹۸٬۷۵۷ تومان شبا (بین بانکی)
7 اسفند 1400 ، ‏ ۲۰:۵۷ Ami****** ۱۲٬۲۵۲ تومان شبا (بین بانکی)
7 اسفند 1400 ، ‏ ۲۰:۲۴ omi****** ۱۸۹٬۲۳۲ تومان شبا (بین بانکی)
7 اسفند 1400 ، ‏ ۱۱:۵۰ Ral****** ۲۹٬۲۴۲ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1400 ، ‏ ۱۹:۰۶ 114****** ۳۰٬۱۸۸ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1400 ، ‏ ۸:۵۶ 104****** ۲۰٬۵۰۶ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1400 ، ‏ ۸:۴۳ mil****** ۲۴٬۶۵۸ تومان کارت به کارت
5 اسفند 1400 ، ‏ ۱۹:۰۲ ali****** ۱۰٬۹۹۴ تومان کارت به کارت
5 اسفند 1400 ، ‏ ۹:۱۵ Kir****** ۱۱٬۷۵۲ تومان کارت به کارت
5 اسفند 1400 ، ‏ ۶:۰۰ Ali****** ۴۳٬۷۶۸ تومان کارت به کارت
3 اسفند 1400 ، ‏ ۱۱:۱۵ rez****** ۳۳۱٬۲۹۲ تومان کارت به کارت
2 اسفند 1400 ، ‏ ۱۳:۴۷ nas****** ۱۰٬۲۴۳ تومان کارت به کارت
2 اسفند 1400 ، ‏ ۱۳:۳۲ mar****** ۲۱۰٬۵۰۴ تومان کارت به کارت
2 اسفند 1400 ، ‏ ۱۳:۱۴ Ami****** ۱۴٬۵۶۶ تومان کارت به کارت
2 اسفند 1400 ، ‏ ۱۰:۵۷ Rez****** ۴۰٬۷۹۰ تومان کارت به کارت
1 اسفند 1400 ، ‏ ۲۱:۰۶ Ada****** ۱۹٬۰۴۶ تومان کارت به کارت
1 اسفند 1400 ، ‏ ۱۶:۰۴ sry****** ۱۴٬۱۵۰ تومان کارت به کارت