اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
24 آبان 1400 ، ‏ ۷:۲۲ Ada****** ۱۳٬۰۹۴ تومان کارت به کارت
23 آبان 1400 ، ‏ ۲۰:۰۸ run****** ۵۷٬۰۸۴ تومان کارت به کارت
23 آبان 1400 ، ‏ ۱۸:۳۹ Rez****** ۳۰٬۰۳۳ تومان کارت به کارت
23 آبان 1400 ، ‏ ۱۱:۵۵ mar****** ۱۸۱٬۸۶۰ تومان کارت به کارت
23 آبان 1400 ، ‏ ۸:۱۱ ani****** ۱۰٬۰۶۱ تومان کارت به کارت
22 آبان 1400 ، ‏ ۱۴:۱۳ 112****** ۳۶٬۲۰۴ تومان کارت به کارت
21 آبان 1400 ، ‏ ۱۳:۲۴ es1****** ۱۵٬۰۶۶ تومان کارت به کارت
21 آبان 1400 ، ‏ ۱۲:۱۹ Apa****** ۲۶٬۹۴۵ تومان کارت به کارت
20 آبان 1400 ، ‏ ۱۸:۳۰ 104****** ۱۸٬۷۴۰ تومان کارت به کارت
20 آبان 1400 ، ‏ ۸:۵۳ ram****** ۱۱٬۱۷۳ تومان کارت به کارت
20 آبان 1400 ، ‏ ۳:۱۳ rez****** ۱۱۹٬۸۰۴ تومان کارت به کارت
19 آبان 1400 ، ‏ ۱۴:۳۶ ahm****** ۳۱٬۲۰۵ تومان کارت به کارت
19 آبان 1400 ، ‏ ۱۱:۰۴ 116****** ۱۵٬۷۷۹ تومان کارت به کارت
19 آبان 1400 ، ‏ ۷:۵۸ Meh****** ۴۳٬۲۶۵ تومان کارت به کارت
19 آبان 1400 ، ‏ ۷:۰۱ yoo****** ۶۰٬۷۶۹ تومان کارت به کارت
16 آبان 1400 ، ‏ ۲۰:۳۵ saj****** ۱۰۱٬۴۷۸ تومان کارت به کارت
16 آبان 1400 ، ‏ ۲۰:۰۲ ani****** ۱۰٬۱۱۰ تومان کارت به کارت
16 آبان 1400 ، ‏ ۱۹:۲۳ Ada****** ۱۵٬۳۹۷ تومان کارت به کارت
16 آبان 1400 ، ‏ ۱۳:۳۰ Ian****** ۲۳٬۵۹۶ تومان کارت به کارت
16 آبان 1400 ، ‏ ۱۱:۱۵ mar****** ۱۸۰٬۰۱۸ تومان کارت به کارت