اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
24 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۰:۳۴ rez****** ۳۷٬۹۷۰ تومان کارت به کارت
24 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۸:۳۹ 108****** ۱۱۲٬۴۶۲ تومان کارت به کارت
23 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۶:۴۸ Asi****** ۲۱٬۵۳۸ تومان کارت به کارت
23 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۳:۳۸ Rez****** ۳۰٬۰۱۰ تومان کارت به کارت
22 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۲۳:۰۶ mat****** ۱۰٬۰۱۲ تومان کارت به کارت
22 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۹:۱۹ Kir****** ۴۷٬۴۸۴ تومان کارت به کارت
21 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۹:۲۰ 106****** ۴۲٬۸۶۴ تومان کارت به کارت
21 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۱:۳۲ Abo****** ۶۱٬۹۱۰ تومان کارت به کارت
20 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۲۱:۵۹ 108****** ۱۰۹٬۰۸۶ تومان کارت به کارت
20 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۲۰:۴۰ run****** ۷۳٬۱۱۶ تومان کارت به کارت
20 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۷:۰۲ Mah****** ۳۶٬۹۰۰ تومان کارت به کارت
20 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۳:۵۷ far****** ۵۰٬۰۰۴ تومان کارت به کارت
20 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۱:۱۵ Ral****** ۴۲٬۱۳۴ تومان کارت به کارت
20 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۰:۰۲ Meh****** ۲۰٬۲۵۴ تومان کارت به کارت
19 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۲۱:۰۲ mar****** ۱۶۰٬۹۹۲ تومان کارت به کارت
19 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۲:۰۹ Ian****** ۱۱٬۱۹۰ تومان کارت به کارت
19 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۲:۰۹ Emi****** ۳۹٬۹۴۴ تومان کارت به کارت
19 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۱:۰۷ luf****** ۹۶۴٬۴۲۲ تومان کارت به کارت
19 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۰:۵۰ 106****** ۵۰٬۲۷۶ تومان کارت به کارت
18 اردیبهشت 1401 ، ‏ ۱۳:۳۳ 117****** ۱۵٬۰۶۸ تومان شبا (بین بانکی)