اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
4 مرداد 1400 ، ‏ ۴:۳۷ Moh****** ۱۱٬۹۰۹ تومان کارت به کارت
3 مرداد 1400 ، ‏ ۱۸:۱۴ omi****** ۱۶۹٬۰۸۳ تومان کارت به کارت
3 مرداد 1400 ، ‏ ۱۰:۳۷ mar****** ۲۶۰٬۰۲۵ تومان کارت به کارت
2 مرداد 1400 ، ‏ ۶:۴۱ Ali****** ۸۹٬۹۵۷ تومان کارت به کارت
31 تیر 1400 ، ‏ ۱۵:۱۳ ehs****** ۱۴۵٬۸۸۲ تومان کارت به کارت
31 تیر 1400 ، ‏ ۸:۴۴ far****** ۸۷٬۹۶۴ تومان کارت به کارت
30 تیر 1400 ، ‏ ۸:۵۶ yoo****** ۱۶۰٬۱۹۱ تومان کارت به کارت
30 تیر 1400 ، ‏ ۷:۴۲ 116****** ۱۰٬۵۷۶ تومان کارت به کارت
30 تیر 1400 ، ‏ ۳:۱۶ Rez****** ۶۶۹٬۱۴۹ تومان کارت به کارت
29 تیر 1400 ، ‏ ۱۸:۲۲ 106****** ۵۰٬۴۴۹ تومان کارت به کارت
29 تیر 1400 ، ‏ ۱۵:۴۱ Sep****** ۱۰۴٬۹۷۷ تومان کارت به کارت
29 تیر 1400 ، ‏ ۱۳:۱۹ mil****** ۳۱٬۴۸۶ تومان کارت به کارت
28 تیر 1400 ، ‏ ۱۵:۱۳ Apa****** ۱۵۷٬۱۰۴ تومان کارت به کارت
28 تیر 1400 ، ‏ ۴:۴۹ Rez****** ۲۲٬۳۳۹ تومان کارت به کارت
27 تیر 1400 ، ‏ ۷:۳۸ mar****** ۱۴۰٬۰۰۷ تومان کارت به کارت
27 تیر 1400 ، ‏ ۷:۱۴ Ada****** ۵۳٬۴۰۱ تومان کارت به کارت
27 تیر 1400 ، ‏ ۶:۴۲ 117****** ۵۸٬۷۵۷ تومان کارت به کارت
27 تیر 1400 ، ‏ ۵:۳۰ Ali****** ۶۰٬۱۳۲ تومان کارت به کارت
26 تیر 1400 ، ‏ ۱۹:۲۹ 112****** ۲۰٬۱۸۸ تومان کارت به کارت
26 تیر 1400 ، ‏ ۱۹:۲۷ ash****** ۲۲٬۳۳۸ تومان کارت به کارت