اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
25 آذر 1400 ، ‏ ۷:۰۸ Ada****** ۱۰٬۲۹۲ تومان کارت به کارت
24 آذر 1400 ، ‏ ۱۱:۳۶ Saj****** ۲۱۳٬۱۳۴ تومان کارت به کارت
24 آذر 1400 ، ‏ ۱۱:۱۸ Ami****** ۸۰٬۳۲۷ تومان کارت به کارت
23 آذر 1400 ، ‏ ۱۷:۱۵ ani****** ۱۲٬۹۲۶ تومان کارت به کارت
23 آذر 1400 ، ‏ ۹:۲۳ yoo****** ۱۳۵٬۵۷۴ تومان کارت به کارت
22 آذر 1400 ، ‏ ۱۱:۵۱ 104****** ۲۰٬۰۹۶ تومان کارت به کارت
22 آذر 1400 ، ‏ ۶:۲۴ 112****** ۳۳٬۸۳۹ تومان کارت به کارت
21 آذر 1400 ، ‏ ۱۸:۵۵ Ada****** ۱۰٬۰۵۸ تومان کارت به کارت
21 آذر 1400 ، ‏ ۱۵:۴۶ 117****** ۵۱٬۲۶۲ تومان کارت به کارت
21 آذر 1400 ، ‏ ۹:۴۸ mar****** ۲۱۸٬۱۵۷ تومان کارت به کارت
21 آذر 1400 ، ‏ ۸:۱۰ Ral****** ۴۴٬۳۴۸ تومان کارت به کارت
20 آذر 1400 ، ‏ ۱۸:۰۹ 116****** ۱۶٬۲۲۸ تومان کارت به کارت
20 آذر 1400 ، ‏ ۱۵:۴۶ rez****** ۸۳٬۶۱۲ تومان کارت به کارت
20 آذر 1400 ، ‏ ۱۵:۳۸ pic****** ۱۰٬۰۱۰ تومان کارت به کارت
20 آذر 1400 ، ‏ ۱۴:۵۰ 106****** ۳۱۸٬۹۳۰ تومان کارت به کارت
20 آذر 1400 ، ‏ ۱۱:۳۸ The****** ۱۰٬۱۲۴ تومان کارت به کارت
19 آذر 1400 ، ‏ ۲۱:۴۵ sha****** ۲۴۲٬۰۷۶ تومان کارت به کارت
19 آذر 1400 ، ‏ ۱۵:۱۵ Ali****** ۳۱٬۵۶۰ تومان کارت به کارت
19 آذر 1400 ، ‏ ۱۴:۵۴ Meh****** ۶۰٬۶۶۶ تومان کارت به کارت
19 آذر 1400 ، ‏ ۶:۵۱ ani****** ۱۰٬۰۳۲ تومان کارت به کارت