اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
20 دی 1400 ، ‏ ۹:۲۵ ani****** ۱۳٬۷۴۴ تومان شبا (بین بانکی)
19 دی 1400 ، ‏ ۱۰:۰۱ Dar****** ۲۶٬۵۴۰ تومان کارت به کارت
18 دی 1400 ، ‏ ۱۴:۵۱ Moh****** ۲۵٬۷۴۰ تومان کارت به کارت
18 دی 1400 ، ‏ ۱۱:۲۲ ira****** ۸۲۳٬۶۱۰ تومان کارت به کارت
17 دی 1400 ، ‏ ۲۳:۱۴ 104****** ۲۵٬۹۸۸ تومان کارت به کارت
17 دی 1400 ، ‏ ۱۸:۴۵ kdr****** ۶۸٬۰۴۴ تومان کارت به کارت
17 دی 1400 ، ‏ ۱۲:۳۹ Meh****** ۴۵٬۶۱۴ تومان کارت به کارت
16 دی 1400 ، ‏ ۱۲:۳۴ Moh****** ۱۰۲٬۰۰۹ تومان کارت به کارت
16 دی 1400 ، ‏ ۲:۳۲ Ali****** ۲۸٬۳۳۹ تومان کارت به کارت
14 دی 1400 ، ‏ ۱۵:۵۴ 112****** ۵۰٬۴۷۸ تومان کارت به کارت
14 دی 1400 ، ‏ ۱۰:۱۱ Ami****** ۵۳٬۵۱۷ تومان کارت به کارت
13 دی 1400 ، ‏ ۱۰:۰۷ Ali****** ۱۶۳٬۶۱۵ تومان کارت به کارت
13 دی 1400 ، ‏ ۹:۲۵ yoo****** ۲۵۶٬۳۸۴ تومان کارت به کارت
12 دی 1400 ، ‏ ۱۷:۱۹ Ral****** ۱۶٬۶۶۰ تومان کارت به کارت
12 دی 1400 ، ‏ ۱۴:۴۶ irg****** ۱۷۱٬۶۴۹ تومان کارت به کارت
12 دی 1400 ، ‏ ۱۳:۲۵ mar****** ۲۰۲٬۰۲۸ تومان کارت به کارت
12 دی 1400 ، ‏ ۱۰:۱۰ 116****** ۱۰٬۲۱۴ تومان کارت به کارت
11 دی 1400 ، ‏ ۱۹:۴۲ omi****** ۱۸۸٬۵۲۰ تومان کارت به کارت
11 دی 1400 ، ‏ ۱۹:۰۱ you****** ۱۰٬۵۳۰ تومان کارت به کارت
11 دی 1400 ، ‏ ۱۱:۵۸ Ami****** ۲۱٬۷۲۹ تومان کارت به کارت