اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
26 بهمن 1398 Sam****** ۱۳٬۶۵۹ تومان کارت به کارت
6 بهمن 1398 Ali****** ۲۰٬۱۶۳ تومان کارت به کارت
26 دی 1398 Ali****** ۲۰٬۰۱۴ تومان کارت به کارت
24 دی 1398 Ali****** ۲۵٬۲۳۱ تومان کارت به کارت
23 دی 1398 koo****** ۲۱٬۱۱۱ تومان کارت به کارت
23 دی 1398 Ali****** ۲۵٬۰۹۵ تومان کارت به کارت
19 دی 1398 Ali****** ۳۰٬۳۱۸ تومان کارت به کارت
19 دی 1398 Sam****** ۱۹٬۹۹۴ تومان کارت به کارت
13 دی 1398 Ali****** ۲۰٬۰۸۸ تومان کارت به کارت
12 دی 1398 adm****** ۱۷۲٬۵۰۰ تومان کارت به کارت
8 دی 1398 Ali****** ۲۰٬۸۵۳ تومان کارت به کارت
6 دی 1398 Sal****** ۱۰٬۰۶۰ تومان کارت به کارت
2 دی 1398 Ali****** ۲۰٬۰۰۷ تومان کارت به کارت
28 آذر 1398 koo****** ۲۰٬۳۶۳ تومان کارت به کارت
28 آذر 1398 Ali****** ۲۰٬۶۲۵ تومان کارت به کارت
25 آذر 1398 Sam****** ۱۳٬۰۵۰ تومان کارت به کارت
25 آذر 1398 Ali****** ۲۰٬۱۳۷ تومان کارت به کارت
22 آذر 1398 Ali****** ۲۰٬۰۰۳ تومان کارت به کارت
18 آذر 1398 Ali****** ۱۰٬۲۶۹ تومان کارت به کارت
15 آذر 1398 Ali****** ۱۰٬۳۷۱ تومان کارت به کارت