اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
9 اسفند 1399 ، ‏ ۸:۰۷ nas****** ۱۰٬۰۵۹ تومان کارت به کارت
7 اسفند 1399 ، ‏ ۱۶:۰۹ fat****** ۴۴٬۴۵۳ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1399 ، ‏ ۱۹:۴۰ sta****** ۱۵۶٬۵۹۱ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1399 ، ‏ ۱۶:۵۹ Ali****** ۱۳۳٬۳۲۹ تومان کارت به کارت
5 اسفند 1399 ، ‏ ۱۷:۳۵ mar****** ۱۰۰٬۹۴۷ تومان شبا (بین بانکی)
5 اسفند 1399 ، ‏ ۱۵:۱۷ mrt****** ۳۱٬۹۳۵ تومان شبا (بین بانکی)
4 اسفند 1399 ، ‏ ۱۸:۲۱ 104****** ۱۰٬۸۴۹ تومان کارت به کارت
2 اسفند 1399 ، ‏ ۱۹:۰۴ soh****** ۵۴۰٬۶۹۳ تومان کارت به کارت
2 اسفند 1399 ، ‏ ۱۱:۱۴ fat****** ۴۳٬۸۴۵ تومان کارت به کارت
1 اسفند 1399 ، ‏ ۱۷:۰۱ Ali****** ۲۲۴٬۸۶۲ تومان کارت به کارت
29 بهمن 1399 ، ‏ ۱۶:۵۴ 104****** ۱۰٬۶۳۸ تومان کارت به کارت
29 بهمن 1399 ، ‏ ۱۳:۴۲ mrt****** ۲۲٬۹۰۳ تومان شبا (بین بانکی)
28 بهمن 1399 ، ‏ ۹:۵۷ mar****** ۱۰۱٬۳۸۴ تومان شبا (بین بانکی)
27 بهمن 1399 ، ‏ ۲۰:۲۹ 100****** ۱۴٬۲۵۱ تومان کارت به کارت
27 بهمن 1399 ، ‏ ۹:۳۷ Sep****** ۴۸٬۰۳۳ تومان کارت به کارت
26 بهمن 1399 ، ‏ ۴:۱۳ Rez****** ۴۱٬۲۵۷ تومان کارت به کارت
25 بهمن 1399 ، ‏ ۱۸:۴۹ mrt****** ۲۴٬۳۰۴ تومان شبا (بین بانکی)
25 بهمن 1399 ، ‏ ۱۸:۲۶ soh****** ۳۶۸٬۹۳۲ تومان کارت به کارت
25 بهمن 1399 ، ‏ ۱۶:۳۳ mil****** ۲۱٬۹۸۱ تومان کارت به کارت
25 بهمن 1399 ، ‏ ۱۵:۰۹ Ali****** ۶۲٬۲۳۷ تومان کارت به کارت