اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
14 آبان 1401 ، ‏ ۲۱:۴۲ soh****** ۱٬۱۱۴٬۰۳۶ تومان کارت به کارت
14 آبان 1401 ، ‏ ۱۹:۵۴ ham****** ۴۵٬۴۴۰ تومان شبا (بین بانکی)
14 آبان 1401 ، ‏ ۹:۲۴ maz****** ۲۴٬۰۵۲ تومان کارت به کارت
13 آبان 1401 ، ‏ ۲۲:۳۳ 108****** ۲۰۳٬۴۷۸ تومان کارت به کارت
13 آبان 1401 ، ‏ ۱۷:۲۷ Sha****** ۳۶٬۹۲۴ تومان کارت به کارت
13 آبان 1401 ، ‏ ۱۶:۵۲ 106****** ۵۵٬۵۹۴ تومان کارت به کارت
13 آبان 1401 ، ‏ ۸:۰۳ Ari****** ۱۰۰٬۲۱۷ تومان کارت به کارت
12 آبان 1401 ، ‏ ۲۳:۲۵ Ada****** ۱۱٬۲۸۶ تومان کارت به کارت
12 آبان 1401 ، ‏ ۱۴:۲۶ shi****** ۴۹٬۲۳۴ تومان کارت به کارت
12 آبان 1401 ، ‏ ۱۱:۱۱ 108****** ۳۷۰٬۰۳۶ تومان کارت به کارت
11 آبان 1401 ، ‏ ۲۱:۰۱ Ian****** ۱۰٬۳۹۶ تومان کارت به کارت
11 آبان 1401 ، ‏ ۲۰:۴۲ Emi****** ۳۶٬۸۴۶ تومان کارت به کارت
10 آبان 1401 ، ‏ ۱۶:۳۶ Moh****** ۱۰۱٬۰۹۲ تومان شبا (بین بانکی)
10 آبان 1401 ، ‏ ۰:۰۴ yen****** ۳۴٬۵۳۴ تومان کارت به کارت
9 آبان 1401 ، ‏ ۱۹:۲۱ mar****** ۱۳۱٬۷۰۰ تومان کارت به کارت
9 آبان 1401 ، ‏ ۱۸:۰۹ jav****** ۲۳٬۵۸۰ تومان شبا (بین بانکی)
9 آبان 1401 ، ‏ ۱۶:۵۱ Ami****** ۲۴۹٬۳۷۵ تومان کارت به کارت
9 آبان 1401 ، ‏ ۰:۵۹ tin****** ۵۴۰٬۵۳۷ تومان کارت به کارت
8 آبان 1401 ، ‏ ۲۱:۰۰ maz****** ۶۸٬۸۹۲ تومان کارت به کارت
7 آبان 1401 ، ‏ ۲۳:۲۱ ali****** ۵۷٬۱۶۴ تومان کارت به کارت