اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
۲۰۲۱/۴/۹،‏ ۲۳:۲۶ 104****** ۱۰٬۴۲۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۹،‏ ۲۲:۰۸ fat****** ۴۰٬۲۱۹ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۹،‏ ۱۶:۳۸ Ali****** ۴۲٬۰۹۲ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۸،‏ ۱۰:۲۷ pic****** ۲۴٬۳۲۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۷،‏ ۹:۰۲ ami****** ۴۹٬۷۲۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۶،‏ ۱۷:۵۹ mil****** ۴۰٬۲۲۸ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۶،‏ ۱۳:۵۶ 104****** ۱۰٬۰۷۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۵،‏ ۱۲:۴۸ soh****** ۳۹۰٬۶۶۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۵،‏ ۱۱:۳۹ yoo****** ۴۵۴٬۵۲۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۴،‏ ۱۸:۱۷ sar****** ۱۵۲٬۶۵۶ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۴،‏ ۲:۲۴ ami****** ۳۷٬۸۲۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۳،‏ ۱۲:۲۸ 104****** ۱۰٬۱۹۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۳،‏ ۹:۲۶ fat****** ۴۲٬۰۹۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱،‏ ۰:۵۹ nas****** ۱۰٬۲۱۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۳۱،‏ ۱۹:۰۵ mar****** ۵۰٬۳۴۲ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۳۱،‏ ۱۰:۲۸ fat****** ۴۴٬۰۷۱ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۳۰،‏ ۱۹:۱۶ Ali****** ۶۷٬۹۸۵ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۳/۳۰،‏ ۱۳:۵۹ 101****** ۲۸٬۰۹۶ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۳۰،‏ ۱۳:۲۷ 104****** ۱۰٬۳۸۶ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۳/۳۰،‏ ۹:۵۶ Ali****** ۴۰٬۱۷۹ تومان کارت به کارت