اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
11 تیر 1400 104****** ۱۱٬۱۱۱ تومان کارت به کارت
10 تیر 1400 nas****** ۱۰٬۰۶۶ تومان کارت به کارت
10 تیر 1400 Meh****** ۱۸٬۲۴۳ تومان کارت به کارت
9 تیر 1400 Abi****** ۱۰٬۱۱۱ تومان شبا ( بین بانکی )
9 تیر 1400 moo****** ۲۴۲٬۵۲۲ تومان شبا ( بین بانکی )
9 تیر 1400 mil****** ۴۰٬۳۹۶ تومان کارت به کارت
9 تیر 1400 Moh****** ۳۷٬۶۵۸ تومان شبا ( بین بانکی )
8 تیر 1400 104****** ۱۱٬۵۵۹ تومان کارت به کارت
7 تیر 1400 Par****** ۶۳٬۷۱۰ تومان کارت به کارت
6 تیر 1400 mar****** ۱۱۳٬۳۲۳ تومان کارت به کارت
4 تیر 1400 ali****** ۱۴۱٬۲۶۶ تومان شبا ( بین بانکی )
4 تیر 1400 104****** ۱۰٬۷۸۹ تومان کارت به کارت
4 تیر 1400 Emi****** ۹۰٬۸۵۹ تومان کارت به کارت
3 تیر 1400 Ali****** ۷۶٬۰۹۵ تومان شبا ( بین بانکی )
1 تیر 1400 104****** ۱۰٬۰۱۱ تومان کارت به کارت
31 خرداد 1400 ehs****** ۵۳۱٬۸۰۵ تومان کارت به کارت
31 خرداد 1400 Apa****** ۹۶٬۷۵۹ تومان کارت به کارت
31 خرداد 1400 yoo****** ۷۰٬۲۵۹ تومان کارت به کارت
31 خرداد 1400 fat****** ۱۰٬۸۴۷ تومان کارت به کارت
30 خرداد 1400 ali****** ۲۶٬۱۳۶ تومان کارت به کارت