اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
7 شهریور 1402 ، ‏ ۱۵:۵۶ mar****** ۷۴٬۳۳۲ تومان کارت به کارت
7 شهریور 1402 ، ‏ ۱۱:۵۵ jav****** ۱۳٬۹۰۲ تومان شبا (بین بانکی)
6 شهریور 1402 ، ‏ ۲۰:۴۵ abb****** ۳۱٬۰۵۲ تومان شبا (بین بانکی)
5 شهریور 1402 ، ‏ ۲۳:۱۵ has****** ۲۱۰٬۰۳۶ تومان شبا (بین بانکی)
5 شهریور 1402 ، ‏ ۱۱:۵۰ Mee****** ۱۴٬۸۳۴ تومان شبا (بین بانکی)
5 شهریور 1402 ، ‏ ۰:۳۱ Abo****** ۱۰۴٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
4 شهریور 1402 ، ‏ ۲۳:۳۲ soh****** ۳۴۶٬۸۳۲ تومان کارت به کارت
4 شهریور 1402 ، ‏ ۱۱:۴۸ yen****** ۳۲٬۰۷۰ تومان کارت به کارت
3 شهریور 1402 ، ‏ ۲۲:۰۳ 108****** ۴۰۸٬۸۲۶ تومان کارت به کارت
3 شهریور 1402 ، ‏ ۱۸:۳۵ luf****** ۱۰۷٬۳۶۲ تومان کارت به کارت
2 شهریور 1402 ، ‏ ۹:۵۸ Ali****** ۲۲٬۲۴۶ تومان شبا (بین بانکی)
1 شهریور 1402 ، ‏ ۱۴:۳۲ DIX****** ۱۷٬۰۹۲ تومان شبا (بین بانکی)
30 مرداد 1402 ، ‏ ۲۰:۴۶ mar****** ۴۹٬۵۹۸ تومان کارت به کارت
30 مرداد 1402 ، ‏ ۱۱:۴۶ EAD****** ۱۱۷٬۱۴۸ تومان کارت به کارت
30 مرداد 1402 ، ‏ ۱۰:۴۰ moo****** ۳۰٬۰۱۷ تومان کارت به کارت
29 مرداد 1402 ، ‏ ۱۵:۵۹ yen****** ۴۷٬۰۲۶ تومان کارت به کارت
29 مرداد 1402 ، ‏ ۰:۲۱ Abo****** ۸۲٬۵۲۲ تومان کارت به کارت
28 مرداد 1402 ، ‏ ۲۲:۵۹ soh****** ۳۳۷٬۷۱۰ تومان کارت به کارت
28 مرداد 1402 ، ‏ ۱۴:۴۷ abb****** ۲۰٬۸۷۲ تومان شبا (بین بانکی)
27 مرداد 1402 ، ‏ ۲۳:۲۸ maz****** ۱۰٬۴۰۲ تومان کارت به کارت