اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
19 آبان 1400 ، ‏ ۱۱:۰۴ 116****** ۱۵٬۷۷۹ تومان کارت به کارت
19 آبان 1400 ، ‏ ۷:۵۸ Meh****** ۴۳٬۲۶۵ تومان کارت به کارت
19 آبان 1400 ، ‏ ۷:۰۱ yoo****** ۶۰٬۷۶۹ تومان کارت به کارت
16 آبان 1400 ، ‏ ۲۰:۳۵ saj****** ۱۰۱٬۴۷۸ تومان کارت به کارت
16 آبان 1400 ، ‏ ۲۰:۰۲ ani****** ۱۰٬۱۱۰ تومان شبا ( بین بانکی )
16 آبان 1400 ، ‏ ۱۹:۲۳ Ada****** ۱۵٬۳۹۷ تومان کارت به کارت
16 آبان 1400 ، ‏ ۱۳:۳۰ Ian****** ۲۳٬۵۹۶ تومان کارت به کارت
16 آبان 1400 ، ‏ ۱۱:۱۵ mar****** ۱۸۰٬۰۱۸ تومان کارت به کارت
16 آبان 1400 ، ‏ ۱۰:۵۰ ami****** ۱۰٬۶۴۸ تومان کارت به کارت
16 آبان 1400 ، ‏ ۹:۵۵ yoo****** ۱۵۶٬۳۲۲ تومان کارت به کارت
16 آبان 1400 ، ‏ ۷:۲۵ 112****** ۳۱٬۰۷۴ تومان کارت به کارت
15 آبان 1400 ، ‏ ۸:۱۳ omi****** ۱۸۸٬۶۲۶ تومان شبا ( بین بانکی )
14 آبان 1400 ، ‏ ۱۵:۳۷ The****** ۱۲٬۷۸۸ تومان شبا ( بین بانکی )
14 آبان 1400 ، ‏ ۱۴:۵۸ 104****** ۱۹٬۱۳۳ تومان کارت به کارت
14 آبان 1400 ، ‏ ۹:۴۴ es1****** ۱۳٬۵۹۰ تومان کارت به کارت
13 آبان 1400 ، ‏ ۲۲:۴۳ 104****** ۳۷٬۰۴۹ تومان کارت به کارت
13 آبان 1400 ، ‏ ۱۵:۲۷ mil****** ۲۸٬۱۸۹ تومان کارت به کارت
13 آبان 1400 ، ‏ ۱۴:۴۵ Eng****** ۳۲٬۶۶۹ تومان شبا ( بین بانکی )
13 آبان 1400 ، ‏ ۶:۱۷ Ali****** ۷۶٬۲۵۴ تومان کارت به کارت
12 آبان 1400 ، ‏ ۲۱:۴۲ maj****** ۱۰٬۰۴۶ تومان کارت به کارت