اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
15 اسفند 1401 ، ‏ ۲۲:۰۶ teh****** ۱۶٬۵۹۲ تومان شبا (بین بانکی)
15 اسفند 1401 ، ‏ ۱۸:۳۷ yen****** ۴۲٬۱۰۶ تومان کارت به کارت
14 اسفند 1401 ، ‏ ۱۹:۱۹ Ali****** ۹۱٬۲۴۲ تومان کارت به کارت
14 اسفند 1401 ، ‏ ۱۱:۱۵ 100****** ۱۰٬۵۴۲ تومان کارت به کارت
13 اسفند 1401 ، ‏ ۲۳:۲۲ Abo****** ۱۸۴٬۷۴۲ تومان کارت به کارت
13 اسفند 1401 ، ‏ ۲۱:۴۰ soh****** ۳۶۰٬۶۹۲ تومان کارت به کارت
13 اسفند 1401 ، ‏ ۱۱:۵۳ 108****** ۶۰۰٬۹۵۶ تومان کارت به کارت
10 اسفند 1401 ، ‏ ۱۹:۵۳ 106****** ۱۱٬۲۵۸ تومان شبا (بین بانکی)
10 اسفند 1401 ، ‏ ۱۲:۱۲ jav****** ۱۲٬۰۲۰ تومان شبا (بین بانکی)
9 اسفند 1401 ، ‏ ۱۰:۵۱ ton****** ۳۵٬۳۹۶ تومان کارت به کارت
8 اسفند 1401 ، ‏ ۱۵:۴۰ far****** ۲۳٬۵۲۶ تومان کارت به کارت
8 اسفند 1401 ، ‏ ۱۴:۱۹ mar****** ۷۵٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
8 اسفند 1401 ، ‏ ۸:۲۵ Ada****** ۱۰٬۰۰۱ تومان کارت به کارت
7 اسفند 1401 ، ‏ ۲۰:۴۰ 104****** ۷۸٬۷۵۵ تومان کارت به کارت
7 اسفند 1401 ، ‏ ۱۷:۰۹ Nim****** ۱۸٬۹۴۰ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1401 ، ‏ ۲۳:۵۲ Ami****** ۱۷۹٬۴۳۲ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1401 ، ‏ ۲۳:۱۶ Abo****** ۱۶۲٬۲۸۶ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1401 ، ‏ ۲۲:۵۵ yen****** ۵۳٬۹۱۰ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1401 ، ‏ ۲۲:۱۲ soh****** ۳۹۰٬۹۲۰ تومان کارت به کارت
6 اسفند 1401 ، ‏ ۲۰:۵۳ str****** ۵۶٬۳۲۵ تومان کارت به کارت