اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
21 تیر 1400 104****** ۱۸٬۲۷۵ تومان کارت به کارت
21 تیر 1400 ham****** ۲۱٬۶۹۶ تومان کارت به کارت
20 تیر 1400 yoo****** ۵۷۰٬۷۶۸ تومان کارت به کارت
20 تیر 1400 mar****** ۱۴۰٬۰۴۵ تومان کارت به کارت
20 تیر 1400 omi****** ۸۰٬۱۵۲ تومان شبا ( بین بانکی )
19 تیر 1400 Ada****** ۴۲٬۳۱۲ تومان کارت به کارت
19 تیر 1400 Moh****** ۳۲٬۱۵۱ تومان کارت به کارت
18 تیر 1400 Ali****** ۹۴٬۱۳۸ تومان شبا ( بین بانکی )
17 تیر 1400 Ali****** ۸۳٬۶۷۱ تومان کارت به کارت
17 تیر 1400 ER1****** ۱۰٬۰۱۴ تومان کارت به کارت
17 تیر 1400 fat****** ۱۰٬۸۳۳ تومان کارت به کارت
17 تیر 1400 ami****** ۱۵۹٬۴۴۹ تومان کارت به کارت
16 تیر 1400 104****** ۱۱٬۶۴۲ تومان کارت به کارت
16 تیر 1400 ami****** ۱۸٬۸۱۰ تومان کارت به کارت
14 تیر 1400 117****** ۵۸٬۹۱۳ تومان کارت به کارت
14 تیر 1400 sar****** ۲۴٬۲۶۵ تومان کارت به کارت
13 تیر 1400 104****** ۱۰٬۰۵۹ تومان کارت به کارت
13 تیر 1400 Ada****** ۳۴٬۶۹۴ تومان کارت به کارت
13 تیر 1400 mar****** ۱۱۳٬۴۹۲ تومان کارت به کارت
12 تیر 1400 ani****** ۱۷٬۰۵۸ تومان شبا ( بین بانکی )