اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
۲۰۲۱/۴/۲۴،‏ ۱۵:۲۷ nas****** ۱۰٬۱۹۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۳،‏ ۱۶:۴۲ es1****** ۲۷٬۰۴۰ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۴/۲۲،‏ ۱۳:۰۸ 104****** ۱۰٬۹۲۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۱،‏ ۲۰:۱۵ Her****** ۳۳٬۸۸۸ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۱،‏ ۱۹:۳۱ soh****** ۱۷۸٬۹۰۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۰،‏ ۱۸:۱۵ rez****** ۳۱۸٬۹۱۶ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۰،‏ ۱۷:۴۹ mil****** ۲۸٬۳۴۸ تومان شبا (بین بانکی)
۲۰۲۱/۴/۲۰،‏ ۱۴:۱۰ Ali****** ۴۱٬۱۰۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۲۰،‏ ۲:۱۳ sar****** ۲۶٬۸۵۷ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۹،‏ ۱۵:۱۲ fat****** ۲۳٬۱۶۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۹،‏ ۱۳:۵۵ nas****** ۱۰٬۳۳۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۹،‏ ۱۰:۵۲ 104****** ۲۰٬۷۱۸ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۸،‏ ۳:۱۴ yoo****** ۴۸۹٬۹۷۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۷،‏ ۲۲:۵۷ soh****** ۳۳۰٬۵۷۸ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۴،‏ ۱۵:۴۸ ami****** ۴۲٬۵۴۹ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۴،‏ ۱۱:۰۷ Moh****** ۱۹٬۳۰۵ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۳،‏ ۲۱:۱۷ nas****** ۱۰٬۰۸۴ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۳،‏ ۱:۲۱ 104****** ۱۰٬۲۴۸ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۲۲:۱۴ mar****** ۵۱٬۰۲۳ تومان کارت به کارت
۲۰۲۱/۴/۱۱،‏ ۲۲:۰۴ soh****** ۳۰۷٬۴۵۳ تومان کارت به کارت