اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
29 اسفند 1399 ، ‏ ۲۰:۳۶ mar****** ۱۰۱٬۴۹۰ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1399 ، ‏ ۱۹:۵۴ Nil****** ۲۶٬۳۲۷ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1399 ، ‏ ۱۶:۱۶ Rez****** ۴۶۱٬۶۴۱ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1399 ، ‏ ۱۵:۱۱ Emi****** ۲۱۴٬۴۵۲ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1399 ، ‏ ۱۰:۰۱ sar****** ۲۱۲٬۲۶۵ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1399 ، ‏ ۵:۳۱ pic****** ۱۰٬۳۳۰ تومان کارت به کارت
28 اسفند 1399 ، ‏ ۱۷:۲۵ Ali****** ۳۸٬۸۲۶ تومان شبا (بین بانکی)
28 اسفند 1399 ، ‏ ۱۳:۳۳ 106****** ۱۷٬۹۰۵ تومان شبا (بین بانکی)
28 اسفند 1399 ، ‏ ۱۳:۱۹ ami****** ۶۸٬۳۳۴ تومان کارت به کارت
28 اسفند 1399 ، ‏ ۱۰:۲۶ mil****** ۳۱٬۶۱۴ تومان کارت به کارت
28 اسفند 1399 ، ‏ ۱۰:۱۹ 104****** ۱۴٬۰۹۴ تومان کارت به کارت
27 اسفند 1399 ، ‏ ۱۸:۳۱ fat****** ۳۰٬۰۳۱ تومان کارت به کارت
26 اسفند 1399 ، ‏ ۱۹:۳۷ Sep****** ۴۹٬۱۹۲ تومان کارت به کارت
25 اسفند 1399 ، ‏ ۱۸:۱۲ Sin****** ۱۰۰٬۶۲۳ تومان کارت به کارت
25 اسفند 1399 ، ‏ ۱۷:۰۷ fat****** ۴۰٬۱۲۹ تومان کارت به کارت
25 اسفند 1399 ، ‏ ۵:۴۹ Ali****** ۴۸٬۶۹۳ تومان کارت به کارت
24 اسفند 1399 ، ‏ ۵:۱۹ 104****** ۱۰٬۱۱۱ تومان کارت به کارت
23 اسفند 1399 ، ‏ ۱۸:۴۱ soh****** ۵۳۹٬۷۰۰ تومان کارت به کارت
23 اسفند 1399 ، ‏ ۱۲:۵۸ fat****** ۳۱٬۸۶۳ تومان کارت به کارت
21 اسفند 1399 ، ‏ ۱۷:۱۸ 104****** ۱۱٬۴۷۲ تومان کارت به کارت