اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
1 خرداد 1400 ، ‏ ۲۲:۱۴ tsa****** ۱۰٬۰۲۴ تومان کارت به کارت
31 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۴:۳۲ 104****** ۱۱٬۷۰۲ تومان کارت به کارت
31 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۳:۰۷ es1****** ۴۹٬۷۷۵ تومان کارت به کارت
31 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۲:۴۰ nas****** ۱۱٬۷۱۱ تومان کارت به کارت
31 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۱:۱۰ ash****** ۵۸٬۸۳۸ تومان کارت به کارت
30 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۲:۵۰ Nil****** ۵۸٬۹۳۲ تومان کارت به کارت
30 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۶:۰۶ yoo****** ۱۰۶٬۹۴۹ تومان کارت به کارت
29 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۹:۳۶ 104****** ۱۰٬۵۵۲ تومان کارت به کارت
28 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۹:۱۳ nas****** ۱۰٬۴۰۴ تومان کارت به کارت
28 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۷:۰۷ esu****** ۱۱۱٬۹۵۰ تومان کارت به کارت
27 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۲۱:۲۸ mar****** ۶۶٬۷۴۲ تومان کارت به کارت
27 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۶:۰۲ 106****** ۲۸٬۹۱۶ تومان کارت به کارت
27 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۴۴ yoo****** ۴۸۲٬۸۱۰ تومان کارت به کارت
27 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۱:۱۴ Sin****** ۴۳۵٬۲۹۲ تومان کارت به کارت
27 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۷:۱۱ ali****** ۳۷٬۷۷۰ تومان کارت به کارت
27 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۳:۴۲ Ali****** ۴۵٬۹۷۱ تومان کارت به کارت
26 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۴:۱۲ nas****** ۱۰٬۱۳۰ تومان کارت به کارت
26 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۹:۵۲ 104****** ۱۰٬۸۶۳ تومان کارت به کارت
26 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۶:۱۶ Her****** ۲۵٬۹۱۹ تومان کارت به کارت
25 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۲۲:۴۴ fat****** ۱۰٬۵۸۸ تومان کارت به کارت