اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
15 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۱۲ sar****** ۱۱٬۶۸۰ تومان کارت به کارت
15 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۰:۴۸ Ali****** ۴۵٬۴۰۰ تومان کارت به کارت
15 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۰:۳۸ fat****** ۱۱٬۶۱۵ تومان کارت به کارت
15 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۹:۰۸ esu****** ۵۴۹٬۱۹۲ تومان کارت به کارت
15 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۷:۵۷ yoo****** ۳۶۹٬۳۲۵ تومان کارت به کارت
14 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۷:۵۹ mar****** ۵۱٬۳۰۴ تومان کارت به کارت
14 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۴:۱۷ 104****** ۱۰٬۵۰۷ تومان کارت به کارت
14 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۷:۲۰ Sep****** ۸۷٬۹۱۶ تومان کارت به کارت
13 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۹:۲۵ nas****** ۱۱٬۱۷۱ تومان کارت به کارت
12 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۹:۱۷ ash****** ۳۰٬۴۳۷ تومان کارت به کارت
12 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۰:۳۲ 104****** ۱۲٬۲۸۱ تومان کارت به کارت
11 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۹:۰۴ Apa****** ۲۸٬۶۷۲ تومان کارت به کارت
11 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۳:۴۸ ER1****** ۱۰٬۴۵۰ تومان کارت به کارت
10 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۲:۰۹ nas****** ۱۰٬۰۶۰ تومان کارت به کارت
10 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۱:۰۷ es1****** ۴۲٬۸۰۶ تومان شبا (بین بانکی)
9 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۴۹ Par****** ۲۳٬۷۱۵ تومان کارت به کارت
9 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۱:۰۹ 104****** ۱۱٬۴۴۴ تومان کارت به کارت
8 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۲۰:۲۲ fat****** ۱۰٬۹۱۶ تومان کارت به کارت
8 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۷:۲۲ mar****** ۸۰٬۲۶۲ تومان کارت به کارت
8 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۰۵ nas****** ۱۰٬۱۷۵ تومان کارت به کارت