اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
26 دی 1400 ، ‏ ۱۳:۱۰ 116****** ۱۰٬۷۶۸ تومان کارت به کارت
26 دی 1400 ، ‏ ۹:۵۲ Ali****** ۳۹٬۴۰۰ تومان کارت به کارت
25 دی 1400 ، ‏ ۱۲:۵۲ moh****** ۴۴٬۰۰۶ تومان شبا (بین بانکی)
24 دی 1400 ، ‏ ۲۰:۰۸ Rez****** ۲۵٬۰۲۴ تومان کارت به کارت
23 دی 1400 ، ‏ ۱۴:۵۳ 114****** ۱۰٬۳۳۶ تومان کارت به کارت
22 دی 1400 ، ‏ ۱۹:۲۴ 112****** ۶۲٬۹۵۰ تومان کارت به کارت
22 دی 1400 ، ‏ ۱۸:۲۵ Ali****** ۳۱٬۷۹۲ تومان کارت به کارت
22 دی 1400 ، ‏ ۱۱:۴۶ 116****** ۱۰٬۶۶۲ تومان کارت به کارت
21 دی 1400 ، ‏ ۱۶:۴۵ run****** ۶۸٬۷۴۰ تومان کارت به کارت
21 دی 1400 ، ‏ ۱۶:۱۰ Ada****** ۱۰٬۲۵۴ تومان کارت به کارت
20 دی 1400 ، ‏ ۱۵:۲۴ Ami****** ۱۲٬۹۶۰ تومان کارت به کارت
20 دی 1400 ، ‏ ۱۴:۱۸ yoo****** ۱۲۱٬۱۹۴ تومان کارت به کارت
20 دی 1400 ، ‏ ۱۱:۵۰ mar****** ۲۲۵٬۴۳۶ تومان کارت به کارت
20 دی 1400 ، ‏ ۹:۲۵ ani****** ۱۳٬۷۴۴ تومان شبا (بین بانکی)
19 دی 1400 ، ‏ ۱۰:۰۱ Dar****** ۲۶٬۵۴۰ تومان کارت به کارت
18 دی 1400 ، ‏ ۱۴:۵۱ Moh****** ۲۵٬۷۴۰ تومان کارت به کارت
18 دی 1400 ، ‏ ۱۱:۲۲ ira****** ۸۲۳٬۶۱۰ تومان کارت به کارت
17 دی 1400 ، ‏ ۲۳:۱۴ 104****** ۲۵٬۹۸۸ تومان کارت به کارت
17 دی 1400 ، ‏ ۱۸:۴۵ kdr****** ۶۸٬۰۴۴ تومان کارت به کارت
17 دی 1400 ، ‏ ۱۲:۳۹ Meh****** ۴۵٬۶۱۴ تومان کارت به کارت