اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
23 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۸:۵۳ nas****** ۱۰٬۳۰۴ تومان کارت به کارت
23 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۶:۲۲ 104****** ۱۰٬۳۲۵ تومان کارت به کارت
22 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۹:۵۳ esu****** ۳۱۹٬۶۲۳ تومان کارت به کارت
22 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۹:۱۰ sar****** ۱۵۰٬۵۵۸ تومان کارت به کارت
21 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۲۱:۵۳ nas****** ۱۰٬۰۵۵ تومان کارت به کارت
21 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۰:۴۹ mar****** ۵۱٬۱۲۳ تومان کارت به کارت
20 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۳۴ Ali****** ۱۰٬۰۲۶ تومان کارت به کارت
20 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۲:۰۲ 104****** ۱۰٬۳۷۳ تومان کارت به کارت
20 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۹:۳۱ 106****** ۱۷٬۵۱۷ تومان کارت به کارت
18 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۸:۴۴ nas****** ۱۰٬۱۶۰ تومان کارت به کارت
18 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۹:۰۸ Emi****** ۱۴۵٬۳۸۴ تومان کارت به کارت
17 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۴۱ Ali****** ۱۴۴٬۱۶۹ تومان کارت به کارت
17 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۱۴ moo****** ۲۹۷٬۵۵۰ تومان کارت به کارت
17 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۲:۵۳ 104****** ۱۱٬۰۱۵ تومان کارت به کارت
17 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۰:۴۸ es1****** ۴۶٬۳۵۱ تومان کارت به کارت
17 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۸:۱۲ pic****** ۳۴٬۴۳۴ تومان کارت به کارت
16 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۵:۱۱ Par****** ۴۵٬۴۳۸ تومان کارت به کارت
16 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۲:۳۲ 106****** ۵۲٬۹۱۲ تومان کارت به کارت
16 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۲:۱۹ Rez****** ۶۷۰٬۴۷۸ تومان کارت به کارت
15 اردیبهشت 1400 ، ‏ ۱۷:۳۲ nas****** ۱۰٬۱۱۴ تومان کارت به کارت