اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
7 فروردین 1400 ، ‏ ۳:۲۴ Sal****** ۱۸٬۲۷۶ تومان شبا (بین بانکی)
6 فروردین 1400 ، ‏ ۹:۳۴ 104****** ۱۰٬۵۰۳ تومان کارت به کارت
6 فروردین 1400 ، ‏ ۶:۵۷ fat****** ۳۷٬۱۷۰ تومان کارت به کارت
3 فروردین 1400 ، ‏ ۱۴:۴۳ fat****** ۳۰٬۹۳۵ تومان کارت به کارت
2 فروردین 1400 ، ‏ ۶:۱۲ 104****** ۱۰٬۵۰۳ تومان کارت به کارت
1 فروردین 1400 ، ‏ ۱۳:۱۸ fat****** ۵۴٬۵۱۵ تومان کارت به کارت
1 فروردین 1400 ، ‏ ۱۲:۲۷ Eng****** ۱۰٬۴۱۵ تومان شبا (بین بانکی)
30 اسفند 1399 ، ‏ ۲۰:۱۱ soh****** ۳۷۶٬۵۳۸ تومان کارت به کارت
30 اسفند 1399 ، ‏ ۱۷:۱۸ moo****** ۲۰۰٬۳۷۶ تومان zarinpal
30 اسفند 1399 ، ‏ ۱۵:۰۷ yoo****** ۶۰۲٬۷۱۸ تومان کارت به کارت
30 اسفند 1399 ، ‏ ۱۱:۵۳ Ali****** ۱۰٬۱۶۹ تومان شبا (بین بانکی)
30 اسفند 1399 ، ‏ ۸:۰۴ Sin****** ۴۳٬۵۹۳ تومان کارت به کارت
30 اسفند 1399 ، ‏ ۵:۵۶ Ali****** ۱۸٬۲۳۷ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1399 ، ‏ ۲۰:۳۶ mar****** ۱۰۱٬۴۹۰ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1399 ، ‏ ۱۹:۵۴ Nil****** ۲۶٬۳۲۷ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1399 ، ‏ ۱۶:۱۶ Rez****** ۴۶۱٬۶۴۱ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1399 ، ‏ ۱۵:۱۱ Emi****** ۲۱۴٬۴۵۲ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1399 ، ‏ ۱۰:۰۱ sar****** ۲۱۲٬۲۶۵ تومان کارت به کارت
29 اسفند 1399 ، ‏ ۵:۳۱ pic****** ۱۰٬۳۳۰ تومان کارت به کارت
28 اسفند 1399 ، ‏ ۱۷:۲۵ Ali****** ۳۸٬۸۲۶ تومان شبا (بین بانکی)