اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
27 بهمن 1400 ، ‏ ۱۱:۰۴ 114****** ۲۷٬۲۷۶ تومان کارت به کارت
26 بهمن 1400 ، ‏ ۱۶:۵۵ Qpo****** ۱۰٬۱۹۵ تومان کارت به کارت
26 بهمن 1400 ، ‏ ۱۶:۲۴ MGX****** ۹۷٬۷۵۹ تومان کارت به کارت
26 بهمن 1400 ، ‏ ۱۳:۵۶ far****** ۵۷٬۵۴۶ تومان کارت به کارت
26 بهمن 1400 ، ‏ ۱۱:۰۶ yoo****** ۲۵٬۹۵۴ تومان کارت به کارت
26 بهمن 1400 ، ‏ ۱۰:۴۴ Rez****** ۱۰۷٬۳۰۲ تومان کارت به کارت
26 بهمن 1400 ، ‏ ۵:۰۷ 116****** ۱۰٬۳۱۴ تومان کارت به کارت
25 بهمن 1400 ، ‏ ۲۲:۵۴ Moh****** ۱۴٬۴۰۰ تومان کارت به کارت
25 بهمن 1400 ، ‏ ۱۴:۳۱ mar****** ۲۰۷٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
25 بهمن 1400 ، ‏ ۱۴:۰۷ 116****** ۱۰٬۸۱۶ تومان کارت به کارت
25 بهمن 1400 ، ‏ ۹:۵۳ 117****** ۱۵٬۸۶۲ تومان شبا (بین بانکی)
25 بهمن 1400 ، ‏ ۴:۵۷ Ami****** ۱۱٬۹۵۲ تومان کارت به کارت
24 بهمن 1400 ، ‏ ۲۲:۱۴ sey****** ۱۲٬۹۶۲ تومان کارت به کارت
24 بهمن 1400 ، ‏ ۲۲:۰۵ ali****** ۵۶۱٬۹۹۱ تومان کارت به کارت
24 بهمن 1400 ، ‏ ۱۹:۴۰ Ami****** ۶۱٬۷۵۶ تومان کارت به کارت
24 بهمن 1400 ، ‏ ۱۷:۵۴ Emi****** ۳۵٬۶۰۴ تومان کارت به کارت
24 بهمن 1400 ، ‏ ۱۷:۲۸ yoo****** ۷۳٬۹۷۸ تومان کارت به کارت
24 بهمن 1400 ، ‏ ۵:۳۹ Ada****** ۱۵٬۳۸۰ تومان کارت به کارت
23 بهمن 1400 ، ‏ ۱۲:۲۷ omi****** ۱۸۳٬۴۳۶ تومان شبا (بین بانکی)
22 بهمن 1400 ، ‏ ۱۹:۲۹ run****** ۲۱٬۳۱۶ تومان کارت به کارت