اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
3 آذر 1400 ، ‏ ۹:۰۳ Nil****** ۱۳۵٬۰۹۶ تومان کارت به کارت
1 آذر 1400 ، ‏ ۱۶:۴۹ 106****** ۲۸۳٬۳۲۶ تومان کارت به کارت
1 آذر 1400 ، ‏ ۱۳:۵۱ Ada****** ۱۰٬۶۰۳ تومان کارت به کارت
1 آذر 1400 ، ‏ ۱۲:۰۲ 101****** ۴۵٬۷۳۵ تومان کارت به کارت
1 آذر 1400 ، ‏ ۴:۴۴ Dea****** ۸۷٬۴۱۳ تومان کارت به کارت
30 آبان 1400 ، ‏ ۱۷:۱۱ rez****** ۱۰۱٬۹۰۹ تومان کارت به کارت
30 آبان 1400 ، ‏ ۱۳:۲۳ mah****** ۱۰٬۹۱۱ تومان کارت به کارت
30 آبان 1400 ، ‏ ۹:۳۹ mar****** ۱۹۱٬۱۵۷ تومان کارت به کارت
30 آبان 1400 ، ‏ ۹:۳۴ run****** ۲۶٬۵۳۳ تومان کارت به کارت
29 آبان 1400 ، ‏ ۲۲:۰۵ omi****** ۱۹۴٬۲۹۶ تومان کارت به کارت
29 آبان 1400 ، ‏ ۱۶:۲۲ Meh****** ۴۰٬۱۳۷ تومان کارت به کارت
29 آبان 1400 ، ‏ ۱۰:۲۰ yoo****** ۴۵٬۴۸۸ تومان کارت به کارت
29 آبان 1400 ، ‏ ۹:۱۶ 104****** ۳۰٬۴۴۳ تومان کارت به کارت
29 آبان 1400 ، ‏ ۶:۱۱ Ral****** ۴۰٬۵۹۹ تومان کارت به کارت
28 آبان 1400 ، ‏ ۱۸:۱۴ ram****** ۱۵٬۴۹۹ تومان کارت به کارت
28 آبان 1400 ، ‏ ۱۵:۰۹ ani****** ۱۱٬۰۹۵ تومان کارت به کارت
28 آبان 1400 ، ‏ ۸:۵۹ es1****** ۱۹٬۳۷۲ تومان کارت به کارت
27 آبان 1400 ، ‏ ۱۸:۱۵ 112****** ۳۴٬۱۲۲ تومان کارت به کارت
27 آبان 1400 ، ‏ ۱۳:۲۷ yoo****** ۶۸٬۸۶۷ تومان کارت به کارت
27 آبان 1400 ، ‏ ۱۳:۲۰ ali****** ۳۰۲٬۱۹۸ تومان کارت به کارت