اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
23 اسفند 1399 ، ‏ ۱۲:۵۸ fat****** ۳۱٬۸۶۳ تومان کارت به کارت
21 اسفند 1399 ، ‏ ۱۷:۱۸ 104****** ۱۱٬۴۷۲ تومان کارت به کارت
21 اسفند 1399 ، ‏ ۶:۰۱ fat****** ۲۶٬۸۳۵ تومان کارت به کارت
19 اسفند 1399 ، ‏ ۱۰:۴۴ Ali****** ۱۲۶٬۷۱۹ تومان کارت به کارت
19 اسفند 1399 ، ‏ ۸:۵۱ fat****** ۴۰٬۷۰۶ تومان کارت به کارت
18 اسفند 1399 ، ‏ ۱۵:۵۷ 104****** ۱۰٬۳۱۴ تومان کارت به کارت
17 اسفند 1399 ، ‏ ۱۴:۰۷ mrt****** ۲۹٬۷۲۸ تومان شبا (بین بانکی)
16 اسفند 1399 ، ‏ ۱۹:۴۸ soh****** ۳۲۶٬۷۱۱ تومان کارت به کارت
16 اسفند 1399 ، ‏ ۷:۱۸ fat****** ۳۷٬۰۷۰ تومان کارت به کارت
14 اسفند 1399 ، ‏ ۱۹:۴۶ sta****** ۷۶٬۱۵۳ تومان کارت به کارت
14 اسفند 1399 ، ‏ ۱۵:۲۲ 104****** ۱۰٬۳۰۵ تومان کارت به کارت
12 اسفند 1399 ، ‏ ۱۶:۳۹ fat****** ۳۳٬۰۳۰ تومان کارت به کارت
12 اسفند 1399 ، ‏ ۱۵:۰۴ mar****** ۱۰۰٬۸۱۴ تومان شبا (بین بانکی)
11 اسفند 1399 ، ‏ ۷:۲۵ mil****** ۲۳٬۳۶۹ تومان کارت به کارت
10 اسفند 1399 ، ‏ ۲۰:۴۳ mrt****** ۳۵٬۶۱۰ تومان شبا (بین بانکی)
10 اسفند 1399 ، ‏ ۱۴:۰۲ sar****** ۱۴۶٬۷۳۰ تومان کارت به کارت
10 اسفند 1399 ، ‏ ۸:۳۵ fat****** ۲۷٬۸۵۷ تومان کارت به کارت
10 اسفند 1399 ، ‏ ۵:۰۳ Ali****** ۵۰٬۰۳۲ تومان کارت به کارت
9 اسفند 1399 ، ‏ ۱۸:۵۸ soh****** ۶۷۸٬۶۹۲ تومان کارت به کارت
9 اسفند 1399 ، ‏ ۱۵:۳۷ 104****** ۱۰٬۱۹۲ تومان کارت به کارت