اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
22 مهر 1400 ، ‏ ۱۲:۱۳ Dar****** ۱۲٬۳۵۸ تومان کارت به کارت
22 مهر 1400 ، ‏ ۹:۴۹ SER****** ۶۸٬۷۳۸ تومان کارت به کارت
21 مهر 1400 ، ‏ ۱۹:۰۱ 112****** ۱۰٬۳۲۰ تومان کارت به کارت
21 مهر 1400 ، ‏ ۱۵:۳۰ Ali****** ۴۴٬۴۷۹ تومان کارت به کارت
21 مهر 1400 ، ‏ ۹:۲۳ ani****** ۱۰٬۷۲۹ تومان کارت به کارت
21 مهر 1400 ، ‏ ۴:۵۱ 104****** ۱۰٬۱۹۹ تومان کارت به کارت
19 مهر 1400 ، ‏ ۶:۴۴ yoo****** ۱۸۷٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
18 مهر 1400 ، ‏ ۱۱:۱۵ mar****** ۲۸۵٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
18 مهر 1400 ، ‏ ۸:۲۰ 117****** ۵۶٬۰۱۴ تومان کارت به کارت
17 مهر 1400 ، ‏ ۲۱:۲۳ Ada****** ۲۸٬۶۶۱ تومان کارت به کارت
17 مهر 1400 ، ‏ ۱۲:۵۸ Ali****** ۱۰٬۲۳۹ تومان کارت به کارت
17 مهر 1400 ، ‏ ۱۰:۳۶ 104****** ۱۵٬۳۹۷ تومان کارت به کارت
17 مهر 1400 ، ‏ ۶:۰۰ omi****** ۲۲۳٬۸۷۱ تومان کارت به کارت
16 مهر 1400 ، ‏ ۱۴:۴۰ run****** ۴۷٬۷۲۶ تومان کارت به کارت
16 مهر 1400 ، ‏ ۱۲:۱۱ Hon****** ۱۰٬۸۱۸ تومان کارت به کارت
16 مهر 1400 ، ‏ ۱۱:۰۴ es1****** ۱۹٬۱۹۵ تومان کارت به کارت
15 مهر 1400 ، ‏ ۹:۴۰ saj****** ۳۲۲٬۹۴۵ تومان کارت به کارت
15 مهر 1400 ، ‏ ۸:۵۷ yoo****** ۲۳۵٬۶۰۵ تومان کارت به کارت
14 مهر 1400 ، ‏ ۱۴:۴۶ Kan****** ۱۰٬۶۱۸ تومان کارت به کارت
14 مهر 1400 ، ‏ ۱۱:۵۲ Dea****** ۲۱٬۱۸۴ تومان کارت به کارت