اثبات پرداختی ها

تاریخ نام کاربری کل مبلغ روش برداشت
29 مهر 1400 ، ‏ ۵:۵۷ yoo****** ۴۰۰٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
28 مهر 1400 ، ‏ ۱۲:۴۳ Ian****** ۲۶۱٬۳۳۱ تومان کارت به کارت
28 مهر 1400 ، ‏ ۱۱:۰۹ Emi****** ۱۶٬۶۰۱ تومان کارت به کارت
28 مهر 1400 ، ‏ ۹:۵۴ ani****** ۱۱٬۸۸۶ تومان کارت به کارت
27 مهر 1400 ، ‏ ۱۴:۰۷ The****** ۱۰٬۰۱۷ تومان کارت به کارت
26 مهر 1400 ، ‏ ۱۸:۰۶ far****** ۱۰۰٬۳۱۵ تومان کارت به کارت
26 مهر 1400 ، ‏ ۱۷:۴۴ Rez****** ۳۰۸٬۴۱۰ تومان کارت به کارت
26 مهر 1400 ، ‏ ۱۴:۳۷ 112****** ۲۲٬۵۱۹ تومان کارت به کارت
25 مهر 1400 ، ‏ ۲۳:۲۹ kdr****** ۴۵٬۰۹۵ تومان کارت به کارت
25 مهر 1400 ، ‏ ۹:۱۷ mar****** ۲۸۵٬۰۰۰ تومان کارت به کارت
25 مهر 1400 ، ‏ ۶:۱۳ Ada****** ۲۵٬۱۱۳ تومان کارت به کارت
24 مهر 1400 ، ‏ ۱۰:۱۸ ani****** ۱۰٬۲۹۹ تومان کارت به کارت
24 مهر 1400 ، ‏ ۱۰:۰۶ 116****** ۱۰٬۹۵۹ تومان کارت به کارت
24 مهر 1400 ، ‏ ۹:۲۶ Ami****** ۲۵٬۹۶۴ تومان کارت به کارت
24 مهر 1400 ، ‏ ۸:۰۳ moh****** ۳۲٬۵۹۱ تومان کارت به کارت
24 مهر 1400 ، ‏ ۵:۰۷ ر�****** ۱۰٬۰۰۲ تومان کارت به کارت
23 مهر 1400 ، ‏ ۲۰:۲۶ MGX****** ۱۰۶٬۴۴۵ تومان کارت به کارت
23 مهر 1400 ، ‏ ۱۵:۳۵ es1****** ۱۳٬۲۵۶ تومان کارت به کارت
23 مهر 1400 ، ‏ ۸:۲۳ Par****** ۷۶٬۰۶۲ تومان کارت به کارت
22 مهر 1400 ، ‏ ۱۷:۵۳ Meh****** ۳۰٬۶۷۹ تومان کارت به کارت